Kyllä kuuluu!

Koulun uudet äänimiehet haastattelussa

Mai­ju Jal­ka­nen 10B

Klas­si­kas­sa val­mis­tau­du­taan suku­pol­ven vaih­dok­seen sekä leh­des­sä että muis­sa kou­lun asi­oi­ta pyö­rit­tä­vis­sä ryh­mis­sä. Mai­ju Jal­ka­nen, joka pyö­rit­tää myös kou­lun Twit­ter-ti­liä, kävi haas­tat­te­le­mas­sa seu­raa­ji­aan Mik­koa ja Ah­toa kou­lun ääni- ja tek­niik­ka­ryh­män pa­ris­sa.

Moi! Mikä sai tei­dät in­nos­tu­maan mu­kaan kou­lun ääni­tii­min toi­min­taan?
Mik­ko Mark­ki­nen, 12C: Näin Juha Tor­ni­ai­sen Wil­ma-vies­tin, jos­sa et­sit­tiin asi­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta.
Ahto Lep­pä­nen, 12C: Mi­nä­kin näin Wil­ma-vies­tin, ja sit­ten Mik­ko ”pa­kot­ti” mi­nut mu­kaan.

Olet­te mo­lem­mat tu­tus­tu­neet vas­taa­van­lai­siin hom­miin edel­li­ses­sä kou­lus­san­ne, jo­ten luu­li­si juh­lien jär­jes­tä­mi­sen ja muun on­nis­tu­van. Min­kä­lais­ta mu­siik­kia kuun­te­let­te?
Mik­ko: Mu­siik­ki­ma­kuu­ni kuu­luu van­haa rok­kia ja he­viä, mut­ta myös uu­dem­paa­kin tuo­tan­toa. Esi­merk­kei­nä voi­sin mai­ni­ta Iron Mai­de­nin ja Me­tal­li­can.
Ahto: Jon­kin ver­ran kuun­te­len rok­kia ja me­tal­lia, ja elekt­ro­nis­ta mu­siik­kia sekä drum’n’bas­sia. Pen­du­lum on aika jees.

Mik­ko toi­mit myös op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­ses­sa, mi­ten aiot sel­vi­tä näis­tä kah­des­ta hom­mas­ta, kun usein sekä op­pi­las­kun­nan hal­li­tus että ääni­puo­len hom­mai­li­jat ovat kii­rei­siä kou­lun ta­pah­tu­mis­sa?
Mik­ko: Kyl­lä­hän sii­tä tu­lee set­vit­tä­vää, jos jou­tuu hoi­ta­maan hal­li­tus­hom­mia ja ääni­jut­tu­ja sa­mal­la ker­taa. Pi­tää vain yrit­tää saa­da hoi­det­tua.

Onko teil­lä vie­lä jo­tain toi­vei­ta tai ter­vei­siä lu­ki­joil­le?
Mik­ko: Ää­nes­tä­kää mi­nut ensi vuon­na­kin op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­seen!
Ahto: Toi­vot­ta­vas­ti kaik­ki juh­lat me­ni­si­vät hy­vin, ett­ei tek­niik­ka pet­täi­si.

Kii­tos mo­lem­mil­le haas­tat­te­lus­ta, tämä oli nyt täs­sä. Pi­tä­kää­hän huol­ta lait­teis­ta ja pi­tä­kää myös haus­kaa!

Ahto Lep­pä­nen

Non So­lumKe­vät 201322.2.2013