Koirien Kalevala toi kulttuuria kaikenikäisille

Emma Tiihonen

Oop­pe­rat ovat har­vi­nais­ta herk­kua Kuo­pi­os­sa. Sil­loin­kin kun nii­tä tu­lee oh­jel­mis­toon, on esi­tyk­siin haas­ta­vaa saa­da lip­pu­ja. Tä­män sai­vat huo­ma­ta mo­net tä­nä­kin ke­vää­nä, kun kaik­ki näy­tök­set Koi­rien Ka­le­va­la –oop­pe­raan oli­vat lop­puun­myy­ty­jä lä­hes sil­män­rä­päyk­ses­sä.

Koi­rien Ka­le­va­la –oop­pe­ra pe­rus­tuu kai­kil­le tut­tuun Ka­le­va­laan, juo­ni kes­kit­tyy ajal­li­ses­ti eri­tyi­ses­ti Sam­mon ryös­tön ai­kai­siin lähi­ta­pah­tu­miin. Ta­ri­naan oli kui­ten­kin teh­ty pie­ni twis­ti muun­ta­mal­la hah­mot koi­rik­si ja kis­soik­si Mau­ri Kun­nak­sen kir­jo­jen mu­kai­ses­ti. Näin oop­pe­ra saa­tiin suun­nat­tua pie­nem­mäl­le­kin ylei­söl­le. Lap­sia ylei­sös­sä oli­kin kii­tet­tä­vän iso pro­sent­ti.

Ta­ri­na ete­ni loo­gi­ses­ti ja tur­hia vit­kas­te­le­mat­ta, to­den­nä­köi­ses­ti juu­ri pie­nem­pien kat­so­jien kes­kit­ty­mi­sen her­paan­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si. Kui­ten­kin mie­len­kiin­to säi­lyi van­hem­mal­la­kin kat­so­jal­la lop­puun asti. Jän­ni­tys­tä­kin esi­tyk­ses­tä löy­tyi jopa sii­nä mää­rin, että vä­lil­lä saat­toi kuul­la las­ten kom­men­toi­van ko­hah­del­len juo­nen­kään­tei­tä, vä­lil­lä joku pie­no­kai­nen jopa ky­syi äi­dil­tään: ”Äiti, pe­lot­taa. Mil­loin läh­de­tään?” Tämä toi kans­sa­kat­so­jil­le lä­hin­nä hy­myn huu­lil­le. Mo­nes­ti saat­tai­si aja­tel­la, ett­ei­vät lap­set sovi oop­pe­ran ylei­söön, mut­ta tääl­lä he oli­vat kuin ko­to­naan.

To­teu­tus oli ko­ko­nai­suu­des­saan on­nis­tu­nut. Heti esi­tyk­sen alet­tua kat­so­jil­la kiin­nit­tyi huo­mio näyt­tä­viin la­vas­tei­siin ja vä­rik­käi­siin esiin­ty­jien pu­kui­hin. Il­mei­käs ja oma­pe­räi­nen puku­suun­nit­te­lu­työ oli Riit­ta Rö­pe­li­sen jäl­keä, hä­nel­le pis­teet sii­tä. Mu­siik­ki oli pe­rin­tei­ses­tä oop­pe­ras­ta poik­ke­a­vaa, mut­ta sil­ti miel­lyt­tä­vää ja jän­nit­tä­vää. Viu­lis­ti Jaak­ko Kuu­sis­to oli sä­vel­tä­nyt mu­sii­kin var­ta vas­ten tä­hän oop­pe­raan, jos­sa mu­sii­kin tuot­ti­vat Kuo­pi­on AMK:n ja Kon­ser­va­to­ri­on yh­teis­or­kes­te­ri. Or­kes­te­ria ja kuo­roa joh­ti ja har­joi­tuk­sis­ta vas­ta­si Rau­no Tik­ka­nen.

Koi­rien Ka­le­va­la –oop­pe­ra oli suun­nat­tu läh­tö­koh­tai­ses­ti lap­sil­le, ta­voit­tee­na oli saa­da li­sää nuor­ta ylei­söä Kuo­pi­on kult­tuu­rin pii­riin. Sii­tä huo­li­mat­ta oop­pe­ra oli ihas­tut­ta­va ko­ke­mus sekä nuo­ril­le että van­hoil­le ja kai­kil­le sil­tä vä­lil­tä. Kai­kil­la on oi­keus naut­tia hy­väs­tä mu­sii­kis­ta ja laa­duk­kaas­ta näyt­tä­mö­työs­ken­te­lys­tä. On­nek­si Kuo­pi­os­sa on tä­hän hy­vät mah­dol­li­suu­det!

Emma Tii­ho­nen 15G

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017