Piirtopöytä mainio työkalu matematiikan ja fysiikan tehtävissä

Juhani Ikäläinen

Opiskelun sähköistäminen on ollut projektinani kuluneen opintovuoden aikana. Vihkoja ei minulta enää löydä, oppikirjojakin olen jo digitaalisina kokeillut.

Sähköisen työsken­te­lyn lin­jan va­lin­nut saat­taa koh­da­ta on­gel­man eten­kin ma­te­ma­tii­kan koh­dal­la. Re­aa­li­ai­neis­sa tuo­tet­ta­va teks­ti syn­tyy hel­pos­ti tie­to­ko­neen näppik­sellä. Teks­tinkäsit­te­lyoh­jel­mien kaa­va­e­di­to­rien kans­sa pai­nies­sa huo­mio kes­kit­tyy lähinnä ma­te­ma­tii­kan ymmärtämi­sen si­jas­ta oi­kei­den ope­raat­to­ri­ra­ken­tei­den ja sym­bo­lei­den metsästyk­seen. Sa­mai­nen on­gel­ma tois­tuu fy­sii­kan, ehkä ke­mi­an­kin koh­dal­la.

Tab­let-tie­to­kone ja kos­ke­tus­kynä so­vel­tu­vat ma­te­maat­ti­seen kir­joit­ta­mi­seen koh­ta­lai­ses­ti. Yh­dis­telmä on kätevä kai­kes­sa pie­nuu­des­saan ja ke­vey­dessään, eikä kul­je­tus vie pal­joa ti­laa. On­gel­mik­si voi­vat nous­ta tab­le­tin näytön pie­nehkö koko ja toi­si­naan ku­van tah­mo­va liik­ku­vuus. Tab­le­tin ja läppärin sym­bi­oo­si voi ra­koil­la synk­ro­noin­ti­on­gel­mien ta­kia: jos ha­lu­aa tut­kia teh­tyjä tehtäviään tie­to­ko­neel­ta, voi­kin olla ett­ei tab­let vielä ole niitä synk­ro­noi­nut ko­neel­le. Toki su­ju­vuus riip­puu sii­tä, mikä tab­let­ti on käy­tös­sä, mut­ta omal­la koh­dal­la­ni iPad mini ei ko­ko­naan saa­nut mi­nua in­nos­tu­maan.

Tämän tab­let-ko­kei­lun jälkeen päätin ihan mie­len­kiin­nos­ta tes­ta­ta pitkään käyttämättömänä ol­lut­ta piir­topöytääni: rat­kai­si­si­ko se tab­le­tin on­gel­mat ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan koh­dal­la?

Aloi­tin piir­topöydän käytön nel­jän­nes­sä jak­sos­sa kes­ken MAA4- ja FY2-kurs­sien. So­vel­lus, jon­ne las­ku­tehtävät tein ja teen, on kai­kil­le tut­tu Mic­ro­soft Of­fi­ce One­No­te (2016). Loin koko jak­sol­le oman muis­ti­kir­jan Jak­so 4 ja sii­hen omat osan­sa eri oppi­ai­neil­le. Vii­den­nessä jak­sos­sa päätin tehdä puo­les­taan ma­te­ma­tiik­kaan oman osa­ryhmän, jo­hon saa hel­pom­min ja­o­tel­tua tehtäviä kir­jan lu­vuit­tain omiin osiin­sa.

Piir­topöydällä piir­sin jo pie­nempänä lap­se­na, jo­ten sen käyttö ei tuot­ta­nut vai­keuk­sia, kun otin sen käyttöön lu­kio-opis­ke­lus­sa. Aluk­si voi olla han­ka­laa löytää tun­tu­ma kynän ja liuk­kaan piir­topöydän välillä. Kir­joi­tet­tu teks­ti ei näy piir­topöydällä vaan pelkästään tie­to­ko­neen näytöllä, mikä voi myöskin hämmentää aloit­te­li­jaa. Kynän kärjen hah­mot­ta­mi­nen tie­to­ko­neen näytöltä oli ai­koi­naan mi­nul­le­kin han­ka­laa, mut­ta no­pe­as­ti se­kin al­kaa löytymään.

Mie­lestäni tärkeää oli, ett­ei piir­topöydän käyttöönot­to vie­nyt kaik­kea ener­gi­aa sen käytön opet­te­luun. Myöskään uusi työsken­te­lya­lus­ta ei hi­das­ta­nut toi­mi­a­ni vaan las­kut su­ju­vat ri­va­kas­ti.

Opiskelu tehostuu

Piir­topöytä on te­hos­ta­nut mer­kittävästi eri­tyi­ses­ti ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lu­a­ni: saan teh­tyä kaik­ki ma­te­ma­tii­kan tehtävät ja tar­vit­ta­es­sa te­o­ri­a­o­suu­det sau­mat­to­mas­ti piir­topöydän ja läppärin yh­teis­työllä. Voin pi­tää las­kin­oh­jel­maa (Class Pad Ma­na­ger) väli­leh­des­sä auki las­kies­sa­ni las­kin­teh­tä­viä, ot­taa kuva­kaap­pauk­sia las­ki­men näy­tös­tä ja li­sä­tä nii­tä osak­si teh­tä­vän rat­kai­sua.

Piir­to­pöy­tä mah­dol­lis­taa kä­te­väs­ti eri­lais­ten ku­vi­oi­den sekä vii­vo­jen li­sää­mi­sen ja nii­den muok­kauk­sen teh­tä­vis­sä. One­No­tes­ta löy­tyy tar­vit­ta­vat val­miit vii­vat ja ku­vi­ot, ku­ten ne­li­öt ja kol­mi­ot, eikä tar­vit­se ru­ve­ta nii­tä itse tai­tei­le­maan ku­ten pe­rin­tei­ses­sä kynä-vih­ko-vii­vo­tin -työ­ta­vas­sa. Ma­te­ma­tii­kas­sa ja fy­sii­kas­sa täs­tä on hyö­tyä, kos­ka mo­nes­ti eri­lai­sil­la ku­vi­oil­la py­ri­tään hah­mot­ta­maan las­ku­teh­tä­viä, var­sin­kin sa­nal­li­sia.

Jo­kai­sel­le teh­tä­väl­le teen aina oman si­vun One­No­teen: li­sään si­vu­ja sitä mu­kaa kun teh­tä­viä teen (ohei­nen kuva).

Mut­ta mi­ten voin näyt­tää teh­tä­vi­ä­ni oppi­tun­nil­la val­ko­kan­kaal­la, kun tie­to­kone ei oi­kein mah­du jär­ke­väs­ti do­ku­ment­ti­ka­me­ran alle? Ei huol­ta. Opet­ta­jil­la on yleen­sä luo­kan yh­tei­nen One­No­te-muis­ti­kir­ja käy­tös­sä, jo­ten siir­rän ha­lu­a­ma­ni tau­lu­teh­tä­vät omas­ta muis­ti­kir­jas­ta­ni luo­kan muis­ti­kir­jaan omal­le si­vul­le­ni. Siel­tä opet­ta­ja voi ne näyt­tää koko luo­kal­le tie­to­ko­neen­sa kaut­ta val­ko­kan­kaal­ta.

Entä mi­ten voin pa­laut­taa opet­ta­jal­le te­ke­mä­ni las­ku­teh­tä­vät kurs­sin lo­pus­sa? Sama tyy­li kuin edel­li­ses­sä ta­pauk­ses­sa: siir­rän vain teh­tä­vät luo­kan muis­ti­kir­jan omaan osi­oon. Ha­lu­tes­saan­han teh­tä­vät voi­si suo­raan teh­dä sin­ne, mut­ta itse ai­na­kin olen ha­lun­nut teh­dä teh­tä­vät omaan muis­ti­kir­jaa­ni, jos­sa on kaik­ki muu­kin ma­te­ri­aa­li, te­o­ria-ai­nes, lin­kit ym.

Oman piir­to­pöy­tä­ni huo­nok­si puo­lek­si voin mai­ni­ta sen suh­teel­li­sen suu­ren koon ja pai­non. Kui­ten­kin se on kou­lu­lau­kus­sa kul­ke­nut ihan su­las­sa so­vus­sa mui­den­kin kou­lu­tar­vik­kei­den, kir­jo­jen ja läp­pä­rin mu­ka­na. Oma piir­to­pöy­tä­ni on van­hem­paa sar­jaa USB-liit­ti­mi­neen, mut­ta nyt jo lie­nee saa­ta­vil­la myös lan­gat­to­mia lait­tei­ta. Li­säk­si koot ovat voi­neet pie­ne­tä, sa­moin mas­sa.

Digi­tu­to­rin nik­si­nurk­kaa kom­pa­ten ha­lu­an kan­nus­taa opis­ke­li­joi­ta en­nak­ko­luu­loit­ta ko­kei­le­maan eri­lai­sia säh­köi­siä opis­ke­lu­me­ne­tel­miä. It­sel­lä­ni ta­voit­tee­na on ko­keil­la jat­kos­sa li­sää digi­kir­jo­ja, eri­tyi­ses­ti ma­te­ma­tii­kas­sa. Vie­lä tä­hän asti olen py­sy­tel­lyt tur­val­li­ses­ti pa­pe­ri­ses­sa ma­te­ma­tii­kan kir­jan ver­si­os­sa, mut­ta aina on hyvä ke­hit­tyä!Mie­len­kiin­toi­sia het­kiä säh­köi­sen opis­ke­lun po­lul­la!

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017