Entiset klassikalaiset ehdolla kuntavaaleissa

Janne Jääskeläinen

Vii­mei­sen vii­den vuo­den si­sään Klas­si­kan jät­tä­neis­tä yli­oppi­lais­ta kol­me oli huh­ti­kui­sis­sa kun­ta­vaa­leis­sa eh­dol­la Kuo­pi­on kau­pun­gin­val­tuus­toon. Non So­lu­min toi­mi­tus ta­voit­ti heis­tä kak­si, ko­koo­muk­sen Sa­mu­el Tam­me­ka­nin ja va­sem­mis­to­lii­ton Aku Ker­vi­sen. Eh­dol­la oli myös vih­rei­den Juu­so Kää­ri­äi­nen.

Mik­si läh­dit­te vaa­lei­hin eh­dol­le?

Aku Ker­vi­nen:

No kun har­mit­ti, ett­ei mil­lään mei­nan­nut löy­tyä tar­peek­si pal­jon hy­viä eh­dok­kai­ta, jo­ten aloi­tin hel­poim­mas­ta pääs­tä ja lai­toin oman ni­me­ni pa­pe­riin.

Sa­mu­el Tam­me­kann:
Läh­din eh­dol­le kos­ka ha­lu­an, että Kuo­pio on tu­le­vil­le suku­pol­vil­le­kin se sama elin­voi­mai­nen ja viih­tyi­sä koti­kau­pun­ki jos­sa kas­voin, ja että tu­le­vai­suu­den Kuo­pi­os­sa jo­kai­nen suku­pol­vi voi tur­val­li­ses­ti kas­vaa ta­voit­te­le­maan unel­mi­aan ja mah­dol­li­suuk­si­aan va­lit­se­mil­laan teil­lä.


Mi­hin eri­tyi­ses­ti ha­lu­at­te Kuo­pi­os­sa vai­kut­taa?

Aku:

Työt­tö­mien van­hem­pien lap­sien päi­vä­hoi­to-oi­keu­den ra­jaus ja ter­veys­kes­kus­mak­su­jen ko­ro­tus vii­me vuon­na on pe­rut­ta­va, kos­ka ne han­ka­loit­ta­vat mo­nin ta­voin var­sin­kin pie­ni­tu­lois­ten kuo­pi­o­lais­ten elä­mää. Pui­joa ei saa nä­ver­tää enää ra­ken­nus­hank­kei­den tiel­tä.

Sa­mu­el:
Yksi tär­keim­mis­tä asi­ois­ta on se, että kou­luis­sa an­net­tai­siin opis­ke­li­joil­le ja op­pi­lail­le mah­dol­li­sim­man hy­vät val­miu­det koh­da­ta nyky­päi­vän ja tu­le­vai­suu­den haas­teet. Myös kou­lu­ym­pä­ris­tön tu­lee olla viih­tyi­sä, ter­veel­li­nen ja tur­val­li­nen.

Mik­si tei­dän puo­lu­een­ne on pa­ras?

Aku:

Meil­lä on raik­kai­ta ide­oi­ta koko yh­teis­kun­nan ke­hit­tä­mi­seen ja se hou­kut­te­lee nuo­ria mu­kaan – nyt­kin meil­lä oli Kuo­pi­on kun­ta­vaa­leis­sa eni­ten alle 30-vuo­ti­ai­ta eh­dok­kai­ta, kaik­ki­aan 12. Va­sem­mis­to­liit­to on vähä­va­rais­ten puo­lus­ta­ja­na us­kot­ta­vin puo­lue.

Sa­mu­el:
Ko­koo­mus on­nis­tuu mie­les­tä­ni par­hai­ten te­ke­mään tu­le­vai­suu­teen kat­so­vaa, vas­tuul­lis­ta ja uu­dis­ta­vaa po­li­tiik­kaa. Kes­tä­vä ke­hi­tys ja tasa­pai­noi­nen ta­lous ovat mo­lem­mat pe­rus­e­del­ly­tyk­siä sil­le, ett­ei las­ku tä­män päi­vän hy­vin­voin­nis­ta lan­ke­ai­si tu­le­vil­le suku­pol­vil­le.

Mitä miel­tä olit­te omas­ta vaa­li­tu­lok­ses­tan­ne?

Aku:

Olin oi­kein tyy­ty­väi­nen saa­maa­ni 38:aan ää­neen ja oi­ke­as­taan aika yl­lät­ty­nyt niis­tä. Se ei riit­tä­nyt lä­hel­le­kään läpi­me­noon, mut­ta mui­ta skarp­pe­ja nuo­ria meni kui­ten­kin läpi val­tuus­toon.

Sa­mu­el:

Hyvä ääni­mää­rä ensi­ker­ta­lai­sel­le, enem­män kuin osa­sin odot­taa, eten­kin kun kes­ki­tyin eri­tyi­ses­ti nuor­ten ko­koo­mus­lais­ten yh­tei­sen kam­pan­jan suun­nit­te­luun ja to­teut­ta­mi­seen.

 

Kuin­ka py­rit­te jat­kos­sa vai­kut­ta­maan yh­teis­kun­nal­li­siin asi­oi­hin?

Aku:

Saa­pa näh­dä, mitä sitä kaik­kea kek­sii. Toi­min jat­ku­vas­ti eri­lai­sis­sa yh­dis­tyk­sis­sä, jot­ka pyr­ki­vät vai­kut­ta­maan ylei­seen asen­ne­ilma­pii­riin ja sitä kaut­ta koko yh­teis­kun­taan. Esi­mer­kik­si jär­jes­tän ruo­ka­il­to­ja, jois­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ja kan­ta­suo­ma­lai­set pää­se­vät ta­paa­maan toi­si­aan ja tu­tus­tu­maan.

Sa­mu­el:
Ai­na­kin jat­kan ak­tii­vis­ta toi­min­taa puo­lu­een si­säl­lä. Nyt kes­ki­tyn yli­o­pis­to-opin­toi­hin: his­to­ri­aan, val­tio-op­piin ja ta­lous­tie­tee­seen, toi­vot­ta­vasti pää­sen sen jäl­keen vai­kut­ta­maan yh­teis­kun­taan vaik­ka­pa työn, tie­teen tai po­li­tii­kan kaut­ta.

Mil­lai­set ter­vei­set ha­lu­ai­sit­te lä­het­tää ny­kyi­sil­le klas­si­ka­lai­sil­le?

Aku:

Klas­sik­ka on muis­taak­se­ni ka­ma­lan mu­ka­va paik­ka! Naut­ti­kaa kai­kes­ta, eri­tyi­ses­ti por­tais­ta. Om­nia mu­tan­tur, ni­hil in­te­rit. Tyy­pit vaih­tuu, por­taat py­syy.

Sa­mu­el:

Opis­kel­kaa ah­ke­ras­ti, mut­ta äl­kää­kä polt­ta­ko it­se­än­ne lop­puun. Tu­le­vai­suus tar­vit­see ak­tii­vi­sia ja fik­su­ja nuo­ria, jot­ka ovat in­nos­tu­nei­ta ot­ta­maan asi­ois­ta sel­vää ja pa­ran­ta­maan maa­il­maa ku­kin omal­la ta­val­laan – Klas­si­kas­ta jos mis­tä hei­tä var­mas­ti löy­tyy!

Entä mil­lai­set ter­vei­set pian elä­köi­ty­vil­le Ris­to Mau­ko­sel­le ja Sa­ka­ri Svär­dil­le?

Aku:

Ai nyt­kö ne jää? Voi nenä! Kii­tok­set Ris­tol­le lo­put­to­man ener­gi­ses­tä esiin­ty­mi­ses­tä ja huu­mo­ris­ta ja Sa­ka­ril­le rau­hal­li­ses­ta ja sel­ke­äs­tä ope­tuk­ses­ta ja pilk­keis­tä mo­lem­mis­sa sil­mä­kul­mis­sa. Ei voi muu­ta sa­noa kuin hat­tua nos­taa. Mu­ka­via elä­ke­päi­viä mo­lem­mil­le her­ras­mie­hil­le!

Sa­mu­el:

Ris­to ja Sa­ka­ri, kii­tos. Ope­tit­te eräi­tä mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­keim­mis­tä oppi­ai­neis­ta. Kii­tos lu­kui­sis­ta oppi­tun­neis­ta, jot­ka pi­ti­vät mie­len­kiin­non yllä ja joi­den asi­at jäi­vät te­hok­kaas­ti muis­tiin. Olen var­ma, että tu­han­net klas­sik­ka­lai­set vuo­sien var­rel­ta myös ja­ka­vat nämä kii­tok­set.

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017