Opiskelijakunnan tervehdys

Opiskelijakunnan hallitus

On taas se aika vuo­des­ta, kun luon­to puh­ke­aa täy­teen lois­toon­sa.

Yksi luku­vuo­si on jäl­leen ta­ka­na ja pys­tym­me het­kel­li­ses­ti luo­pu­maan ar­jes­ta.

Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon hy­viä ja haus­ko­ja het­kiä, esi­mer­kik­si pii­lo­tet­tu­jen pal­kin­to­jen et­si­mis­tä kou­lun ti­lois­ta, taks­värk­ki­päi­vää ja eri­koi­nen orja­päi­vä­kin tuli vie­tet­tyä.

Ku­lu­nut vuo­si on ol­lut muu­ten­kin täyn­nä eri­lai­sia kään­tei­tä, ku­ten ja­pa­nin opet­ta­jan vaih­tu­mi­nen.

Ja hie­man hai­kei­ta­kin asi­oi­ta, sil­lä tänä vuon­na pää­tök­sen saa myös pit­kän ja me­nes­tyk­sek­kään opet­ta­ja­uran teh­nyt Ris­to Mau­ko­nen, joka pää­see viet­tä­mään elä­ke­päi­vi­ään!

Muis­ta­kaa naut­tia ke­säs­tä ja teh­dä sel­lai­sia asi­oi­ta, jois­ta oi­ke­as­ti nau­tit­te. Syk­syl­lä jat­ke­taan sit­ten hie­man eri­lai­sil­la ja joil­le­kin ko­ko­naan uu­sil­la po­luil­la!

Ha­lu­am­me opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen puo­les­ta vie­lä toi­vot­taa kai­kil­le mah­ta­vaa ja an­sait­tua lo­maa!

Muis­ta­kaa­han vie­lä il­moit­tau­tua 17.8 pi­det­tä­vään Ros­vo­pais­ti­ta­pah­tu­maan!
Ti­lai­suus on hie­no ja ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus, eikä sii­tä kan­na­ta jää­dä pois.

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017