37 vuotta lukio-opetuksen muutoksen vuotta

Risto Maukonen

Liitutaulu ja kalvoja

Kun aloi­tin Mu­siik­ki­lu­ki­on his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin tun­ti­o­pet­ta­ja­na yli 37 vuot­ta sit­ten, ei kurs­si­muo­toi­ses­ta lu­ki­os­ta eikä tie­to­ko­neis­ta ol­lut aa­vis­tus­ta­kaan. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set kir­joi­tet­tiin kä­sin ruu­tu­pa­pe­ril­le ja opet­ta­ja hei­jas­ti kal­vo­ja piir­to­heit­ti­mel­le tai kir­joit­ti ydin­a­si­at lii­tu­tau­lul­le.

Tärkeintä on sisältö ja tietoperusta

Nyt jos­kus tun­tuu, että olem­me enem­män tek­ni­koi­ta kuin opet­ta­jia. Uusi säh­köi­nen yli­op­pi­las­kir­joi­tus edel­lyt­tää vah­vaa tie­to­tek­nii­kan osaa­mis­ta sekä opet­ta­jil­ta että op­pi­lail­ta, vaik­ka oleel­lis­ta on kui­ten­kin si­säl­tö ja tie­to­pe­rus­ta.

Sama lukujärjestys koko lukuvuoden

En­sim­mäi­si­nä ope­tus­vuo­si­na­ni ope­tin  kah­des­ta kol­meen  viik­ko­tun­tia his­to­ri­aa kul­le­kin  luo­kal­le syys­kuus­ta tou­ko­kuu­hun. Luku­jär­jes­tys ei muut­tu­nut ei­vät­kä juu­ri ope­tus­me­to­dit­kaan. Opet­ta­ja lu­en­noi ja op­pi­laat kir­joit­tui­vat kä­sin muis­tiin­pa­not. Tun­nit kes­ti­vät vain 45 mi­nuut­tia.

Jos et tiedä menneisyyttä, et voi ymmärtää tätä päivää.

His­to­ria ja yh­teis­kun­ta­oppi eriy­tyi­vät omik­si oppi­ai­neik­si ja laki­tie­to tuli va­lin­nai­sek­si oppi­ai­neek­si.  Sa­mal­la pai­no­pis­te siir­tyi his­to­ri­as­ta yh­teis­kun­ta­op­piin.  Yh­teis­kun­nal­lis­ten asi­oi­den ym­mär­rys on vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta yhtä tär­ke­ää on mie­les­tä­ni myös his­to­ri­an tun­te­mus.  Jos et tie­dä men­nei­syyt­tä, et voi ym­mär­tää tätä päi­vää.

Työtavat monipuolistuvat

Uusi kurs­si­muo­toi­nen lu­kio ja 75 mi­nuu­tin ope­tus­tuo­ki­ot mah­dol­lis­ti­vat moni­puo­li­sem­mat ta­vat opis­kel­la. Tie­to­tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­nen  an­toi avai­met ak­tii­vi­seen tie­don­ha­kuun myös oppi­tun­tien ai­ka­na. His­to­ri­an il­mi­öi­tä tut­kit­tiin yh­des­sä opet­ta­jan ja op­pi­lai­den kans­sa ryh­mä­töis­sä ja esi­tel­mis­sä. Mon­ta uut­ta asi­aa opin­kin moni­puo­li­sis­ta ja hy­vin teh­dyis­tä op­pi­las­töis­tä.

Ainereaalin aikaan

Suu­rin muu­tos on kui­ten­kin ta­pah­tu­nut yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa, kun siir­ryt­tiin aine­re­aa­liin. Nyt esi­mer­kik­si his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin ky­sy­myk­set vaa­ti­vat yhä enem­män omaa nä­ke­mys­tä ja so­vel­ta­mi­sen tai­to­ja. Ulko­lu­vul­la ei enää pär­jää, vaan laa­jat, moni­si­vui­set ai­neis­tot vaa­ti­vat ky­kyä erot­taa oleel­li­nen epä­o­leel­li­ses­ta. Sa­mal­la kun yli­op­pi­las­ko­kei­den ky­sy­myk­set ai­neis­toi­neen laa­je­ni­vat ei­vät­kä ky­sy­myk­set mah­tu­neet enää yh­del­le ar­kil­le, nou­si vaa­ti­mus­taso. Esi­mer­kik­si ke­vään 2017 yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa oli osat­ta­va tul­ki­ta Esko Ahon ja Paa­vo Lip­po­sen vi­de­o­kes­kus­te­lua.

Avainsanoina aktiivisuus, tiedonhalu ja kriittisyys

Mi­nul­la on ol­lut iloa opet­taa ak­tii­vi­sia, tie­don­ha­lui­sia ja kriit­ti­siä nuo­ria. Tun­neil­la käy­dyt kes­kus­te­lut ovat avar­ta­neet yh­teis­kun­nal­li­sia il­mi­öi­tä ur­hei­lus­ta po­li­tiik­kaan. Toi­von, että sama vire jat­kuu.

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017