Pääkirjoitus

Tuomas Alanen

Näin on taas ku­lu­nut yksi kou­lu­vuo­si hu­jah­ta­mal­la. Kun al­kaa miet­ti­mään, kou­lu­vuo­si on tun­tu­nut to­del­la no­pe­al­ta, vaik­ka­kin se on tuo­nut mu­ka­naan mo­nia eri kään­tei­tä. On ol­lut ta­pah­tu­maa jos jon­kin­lais­ta ja jopa mat­kus­te­lua!

Mat­kus­tel­les­sa kuu­lee mo­nia hy­viä vii­sauk­sia, joi­ta on kä­te­vää myös so­vel­taa itse. Esi­mer­kik­si Cheng­dus­sa vie­rail­les­sam­me pää­sim­me kuu­le­maan suo­ma­lai­sen Kas­pe­rin Star­tup Sau­nas­ta tie­to­is­kua hy­väs­tä mark­ki­noin­ti­pu­hees­ta. Pääl­lim­mäik­sek­si mie­leen jäi, että älä kos­kaan aloi­ta pa­hoit­te­le­mal­la huo­noa eng­lan­tia ja tök­säyt­tä­mäl­lä, että yri­tät ker­toa tä­män asi­an, vaik­ka­kin hiu­kan hi­taam­min. Yri­tä kek­siä asi­as­ta sen po­si­tii­vi­set puo­let ja kään­nä se omak­si eduk­se­si! Täl­lä oh­jeel­la tu­lee vie­lä pää­se­mään pit­käl­le, ai­na­kin pitc­hing­tuo­ma­ris­to ot­taa si­nut enem­män to­sis­saan.

Tätä voi so­vel­taa hy­vin myös kou­lu­maa­il­maan. Yri­tä par­haa­si ja yri­tä saa­da heik­kou­des­ta­kin hyvä puo­le­si esiin!

Ja ke­sä­kin lä­hes­tyy. Ai­na­kin toi­vot­ta­vas­ti! Kesä tar­koit­taa var­mas­ti mo­nil­le odo­tet­tua lo­maa. Toi­sil­le se saat­taa olla tas­ku­ra­ho­jen an­sain­ta-ai­kaa. Kaik­kien ke­sään kuu­luu var­mas­ti mo­nia eri­lai­sia suun­ni­tel­mia. On reis­sua koti­maas­sa, ulko­mail­le, on kesä­töi­tä ja vaik­ka sun mitä muu­ta. Jos kui­ten­kin te­ke­mi­sen puu­te is­kee, niin leh­des­tä löy­ty­vät 100 vink­kiä kesä­lo­mal­le ovat aika toi­mi­via!

Kii­tok­set vie­lä näin luku­vuo­den vii­mei­sen leh­den mer­keis­sä kai­kil­le lu­ki­joil­le, toi­mit­ta­jil­le ja avus­ta­jil­le! Nau­ti­taan nyt an­sai­tus­ta lo­mas­ta ja jat­ke­taan sor­vin ää­res­sä syk­syl­lä taas.

Toi­vot­ta­vas­ti ke­säs­tä tu­lee läm­min ja au­rin­koi­nen! Vaik­ka­kin tai­taa van­ha suo­ma­lai­nen sa­nan­las­ku ”Suo­men kesä on ly­hyt ja vähä­lu­mi­nen” pi­tää­kin aika hy­vin paik­kaan­sa…

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017