Opiskelijakunnan hallituksen toimintakertomus 2017-2018

Kerttu Snäkin

Hallitus

Syk­syl­lä 2017 opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus koos­tui 10 jä­se­nes­tä: Alpo Lai­ti­nen (pu­heen­joh­ta­ja), Kert­tu Snä­kin (vara­pu­heen­joh­ta­ja), Alek­sis Tam­mi (vara­pu­heen­joh­ta­ja), Jan­ni­ka Hon­ka­nen (ra­has­ton­hoi­ta­ja), Ant­to­ni Kai­pai­nen (vara­ra­has­ton­hoi­ta­ja), Tuo­mas Heik­ki­nen (sih­tee­ri), Na­ta­sa Ruus­ka­nen (pul­ju­vas­taa­va), An­nii­na Sor­mu­nen (edun­val­von­ta­vas­taa­va), Jaak­ko Ben­del (ta­pah­tu­ma­vas­taa­va) ja Kais­la Kai­nu­lai­nen (tie­do­tus­vas­taa­va). Hal­li­tus ko­koon­tui joka viik­ko tiis­tai­sin.

YYA-päivä ja taksvärkki

Syk­syl­lä hal­li­tus jär­jes­ti pe­rin­tei­seen ta­paan YYA-ta­pah­tu­man (orja­päi­vä), jon­ka tuot­to meni Plan-jär­jes­töl­le. Hy­vän­te­ke­väi­syys jat­kui taks­vär­kin muo­dos­sa ja koh­tee­na py­syi vii­me vuo­del­ta tut­tu kou­lu Gam­bi­as­ta. Hal­li­tus jär­jes­ti vir­kis­tys­toi­min­taa kou­lun opis­ke­li­joil­le ke­vääl­lä pi­de­tyl­lä har­ras­tus­päi­väl­lä, jos­sa oli mo­nia eri­lai­sia la­je­ja tar­jol­la.

Uusi hallitus

Vuo­den­vaih­dok­sen jäl­keen hal­li­tuk­ses­sa jat­koi­vat Kert­tu Snä­kin (pu­heen­joh­ta­ja) ja Tuo­mas Heik­ki­nen (sih­tee­ri), Alek­sis Tam­mi (pul­ju-vas­taa­va), An­nii­na Sor­mu­nen (vara­pu­heen­joh­ta­ja), Hil­ja Hau­ta­mäki (SLL-vas­taa­va ja vara­pu­heen­joh­ta­ja), Jaak­ko Ben­del (ra­has­ton­hoi­ta­ja). Uu­si­na jä­se­ni­nä aloit­ti­vat Eevi Pulk­ki­nen(kuu­lu­tus­vas­taa­va), Sal­la Ki­min­ki (some-päi­vi­tys), Hen­riik­ka Häk­ki­nen (vara­ra­has­ton­hoi­ta­ja) Jan­ni­ka Hon­ka­nen (ra­has­ton­hoi­ta­ja), Ant­to­ni Kai­pai­nen (edun­val­von­ta­vas­taa­va). Vuo­den­vaih­teen hal­li­tus on ko­koon­tu­nut vii­koit­tain.

Ystävänpäivän sydänkarkit ja vappujuhla

Ke­vään ai­ka­na hal­li­tus on pii­lot­ta­nut sy­dän­kark­ke­ja ys­tä­vän­päi­vä­nä. Hal­li­tus tuki myös ra­hal­li­ses­ti vap­pu­juh­laa.

Kahvia, huppareita ja Pulju

Olem­me hank­ki­neet myös uu­den so­pi­muk­sen kah­vi­au­to­maat­tiin. Hal­li­tus on jat­ka­nut kir­ja­kier­rä­tys­tä Pul­jus­sa. Hal­li­tus on myös hoi­ta­nut abi­hup­pa­rien myyn­tiä. Li­säk­si hal­li­tus on sel­vit­tä­nyt mah­dol­li­suut­ta hank­kia kou­lul­le väli­pala-au­to­maat­tia.

Ihanaa kesää toivottaa Klassikan opiskelijakunta!
Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018