Lyhyt festariopas

Elina Brilli

Kesä­loma on tu­loil­laan ja se tar­koit­taa vain yhtä asi­aa: haus­kan­pi­toa. Mikä oli­si­kaan sen pa­rem­pi kuin käy­dä ka­ve­rei­den kans­sa fes­ta­reil­la? Hy­viä lä­hel­lä ole­via fes­ta­rei­ta ovat mm. Kuo­pi­on Rock­cock, joka jär­jes­te­tään 26.-28. hei­nä­kuu­ta ja Joen­suun Ilo­saa­ri­rock 13.-15 hei­nä­kuu­ta.

Pie­niä, mut­ta tär­kei­tä vink­ke­jä fes­ta­reil­le:

Ota mu­kaan vain kaik­ki vält­tä­mä­tön: älä kan­na mu­ka­na­si koko omai­suut­ta, tas­ku­va­ras­ris­ki on aina ole­mas­sa.

Jos aiot yö­pyä ho­tel­lis­sa, va­raa se mah­dol­li­sim­man pian – usein kaik­ki ho­tel­lit ovat täyn­nä fes­ta­rien ai­kaan. Mui­ta yö­py­mis­mah­dol­li­suuk­sia ovat mm. lei­rin­tä­a­lu­eet (telt­ta mu­kaan!) ja kou­lu­ma­joi­tuk­set.

Mu­ka­vat vaat­teet sää­va­rauk­sel­la. Sade­tak­ki on hyö­dyl­li­nen Suo­men ar­vaa­mat­to­mas­sa ke­säs­sä, eikä läm­pi­mät vaat­teet ole myös­kään pa­hak­si.

Ota mu­kaan omia eväi­tä jos bud­jet­ti­si on tiuk­ka: Fes­ta­ri­ruo­at ovat usein hin­ta­via, eikä kaik­kia eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­ta ole vält­tä­mät­tä huo­mi­oi­tu. Hy­vin säi­ly­viä mat­ka­e­väi­tä ovat mm. raa­ka/ener­gi­a­pa­tu­kat, sip­sit, suo­la­kek­sit, rii­si­ka­kut, pil­tit ja päh­ki­nät.

Ves­sa­pa­pe­ri­rul­lia mes­siin : Ba­ja­ma­jois­ta ves­sa­pa­pe­ri saat­taa olla mys­ti­ses­ti ka­don­nut jon­nek­kin.

Kos­ka var­sin­kin ke­säl­lä on tär­ke­ää juo­da vet­tä, ota vesi­pul­lo mu­kaan! Fes­ta­ri­a­lu­eel­la on vesi­pis­tei­tä, jos­sa voit täyt­tää juo­ma­pul­lo­si.

Au­rin­ko­ras­va ja au­rin­ko­la­sit! Ihon pa­la­mi­nen al­tis­taa me­la­noo­mal­le, jopa 95 % iho­syö­vis­tä voi­tai­siin es­tää suo­jau­tu­mal­la oi­kein. Lue li­sää au­rin­gol­ta suo­jau­tu­mi­ses­ta https://www.il­man­syo­paa.fi/tun­ne-syo­pa­ris­kit/au­rin­ko/

Va­lit­se seu­ra­si oi­kein: Fes­ta­reil­la on pal­jon ih­mi­siä, kaik­ki ei­vät ole reh­te­jä ja re­hel­li­siä. Mu­ka­val­la tu­tul­la ka­ve­ri­po­ru­kal­la pär­jäät jo oi­kein mu­ka­vas­ti.

Vii­mei­sem­pä­nä mutt­ei vä­häi­sem­pä­nä hyvä ja in­nos­tu­nut mie­li! Fes­ta­reil­la sat­tuu ja ta­pah­tuu, mut­ta pa­ras­ta on aja­tel­la po­si­tii­vi­ses­ti ja naut­tia mu­sii­kis­ta!

http://www.kuo­pi­o­rock.fi/etu­sivu/

http://www.ilo­saa­ri­rock.fi/2018/

https://www.add­na­tu­re.fi/fes­ti­val-gui­de.html

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018