Kirjavinkki: Poikani Sam

Elina Brilli

Keith Stu­ar­tin kir­joit­ta­ma ro­maa­ni Poi­ka­ni Sam (Ba­zar, 2017) ker­too eng­lan­ti­lai­ses­ta Ale­xis­ta,  jol­la on au­tis­ti­nen poi­ka Sam. Ale­xin vai­mo Jody heit­tää mie­hen­sä ulos yh­tei­ses­sä ko­dis­ta, sil­lä tämä ei ole hoi­ta­nut per­heen­pään vel­vol­li­suuk­sia tar­peek­si hy­vin.

Alex muut­taa par­haan ka­ve­rin­sa Da­nin luok­se, joka elää var­sin hoh­do­kas­ta poi­ka­mies­e­lä­mää. Jo­dyl­la ja Ale­xil­la on kyl­men­ty­neet vä­lit, mikä ei edes­auta au­tis­ti­sen  Sa­min hoi­ta­mis­ta. Ale­xin ei ole tar­vin­nut pi­tää huol­ta Sa­mis­ta ai­kai­sem­min ja nyt on vii­mei­set het­ket löy­tää yh­teys 8-vuo­ti­aa­seen poi­kaan. Sa­mil­le os­te­taan peli­kon­so­li ja isä Alex saa myös osan­sa Mi­nec­raft-pa­lik­ka­pe­lis­tä.

Kir­ja on hy­vin mu­kaan­sa­tem­paa­va ja to­den­tun­tui­nen. Kir­jan kir­joit­ta­neel­la Keith Stu­ar­til­la on au­tis­ti­nen poi­ka, jo­ten hä­nel­lä on omia ko­ke­muk­sia au­tis­ti­sen lap­sen kans­sa elä­mi­ses­tä. Elä­mi­nen sai­raan lap­sen kans­sa on kuin vuo­ris­to­rata: Yk­si­kin vää­rä ele tai tapa joh­taa koh­tauk­seen, jos­ta sel­viy­ty­mi­seen tar­vi­taan pal­jon malt­tia ja rau­hal­li­suut­ta. Suo­sit­te­len kir­jaa kai­kil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet hyp­pää­mään eri­lai­seen seik­kai­luun mu­kaan!

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018