Kirjavinkki: Houkutus -Stephen Meyer

Tuomas Heikkinen

Isa­bel­la ”Bel­la” Swan muut­taa isän­sä luok­se asu­maan kau­pun­kiin, Fork­siin, jos­sa har­voin pais­taa au­rin­ko ja jon­ka po­jat ovat hul­lu­na hä­neen jo en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien. Ed­ward Cul­len ei ole poik­keus, vaik­ka hän sitä yrit­tää­kin ko­vas­ti it­sel­leen kiel­tää. Bel­lan tyl­säh­kö elä­mä saa kään­teen, kun Ed­ward sy­tyt­tää hä­nen si­säl­leen roi­hu­a­va tu­len, jota on lii­an myö­häis­tä sam­mut­taa. Vaik­ka se ehkä oli­si pa­ras­ta.

Kir­ja on en­sim­mäi­nen osa Twi­light-kir­ja­sar­jaa. Tä­män ta­ri­nan ym­pä­ril­lä, var­sin­kin elo­ku­van, lei­juu usei­ta mie­li­pi­tei­tä, mut­ta se osaa kui­ten­kin yl­lät­tää po­si­tii­vi­ses­ti. In­ten­sii­vi­nen ku­vaus nuo­res­ta rak­kau­des­ta vie mu­ka­naan ja upot­taa lu­ki­jan maa­il­maan, jos­ta ei ha­lua läh­teä pois. Tä­män maa­il­man vaa­rat al­ka­vat vä­hi­tel­len sel­vi­ä­mään Bel­lal­le, mut­ta on­nek­si hä­nel­lä on en­ke­lin nä­köi­nen, en­ke­lin sie­lui­nen ja vam­pyy­rin voi­mat omaa­va suo­je­li­ja ta­ka­naan. Mikä siis voi­si­kaan men­nä vi­kaan?

Ed­war­din ja Bel­lan rak­kaus on yli­luon­nol­li­sen ja kiih­ke­än mää­ri­tel­mä.

As­tuin hän­tä koh­ti sil­mät pa­la­en ute­li­ai­suu­des­ta. Hän näyt­ti valp­paal­ta, vas­ta­ha­koi­sel­ta. Hy­myi­lin roh­kai­se­vas­ti ja viit­ta­sin hän­tä as­tu­maan esiin, kun lä­hes­tyin hän­tä taas as­ke­leen ver­ran. Hän nos­ti va­ro­vas­ti kä­ten­sä pys­tyyn ja minä jäin em­pien pai­kal­le­ni.
Ed­ward näyt­ti ve­tä­vän sy­vään hen­keä ja as­tui sit­ten kes­ki­päi­vän au­rin­gon kirk­kaa­seen heh­kuun.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018