KAKE aloitti Klassikalla

KAKE eli kas­vi­ker­ho aloit­ti Klas­si­kal­la. Tou­ko­kuun ai­ka­na ta­paa­mi­sia on ol­lut koe­vii­kos­ta huo­li­mat­ta nel­jä.

En­sim­mäi­sel­lä ta­paa­mis­ker­ral­la sor­met upo­tet­tiin mul­taan vaih­ta­mal­la uusi, ra­vin­tei­kas kas­vu­mul­ta ruo­ka­lan rön­sy­lil­joil­le. Myös nuk­ka­ty­rä­kin eli pa­han po­jan poi­ka­set is­tu­tet­tiin uu­siin ruuk­kui­hin. Jo­kai­nen ka­ke­lai­nen sai oman po­jan, jon­ka hän myös ni­me­si. Tu­le­va­na vuon­na seu­ra­taan­kin, kas­vaa­ko Tar­mo no­pe­am­min kuin Ka­le­vi.

Toi­sel­la ta­paa­mis­ker­ral­la li­sät­tiin mul­taa au­lan veh­koil­le. Myös pei­kon­leh­det ja pos­lii­ni­kuk­ka vir­kis­tet­tiin uu­teen ruuk­kuun. Pa­hat po­jat huu­si­vat vet­tä.

Kol­man­nel­la ker­ral­la urak­ka oli­kin ihan konk­reet­ti­ses­ti iso. Kir­jas­ton kat­toon ulot­tu­va li­mo­vii­ko­na oli kip­ris­tel­lyt juu­ri­aan pie­nes­sä ruu­kus­sa var­maan is­tut­ta­mi­ses­taan asti. Yh­teis­voi­min juu­ret va­pau­tet­tiin isom­paan ruuk­kuun ja kui­vat ok­sat lei­kat­tiin pois. Ke­vään kas­vun­ih­met­tä to­dis­ta­maan is­tu­tet­tiin myös kras­sin­sie­me­net. Jän­ni­tyk­sel­lä seu­ra­taan, kur­kis­taa­ko mul­las­ta vih­reä elä­män­alku en­nen luku­vuo­den pää­tös­päi­vää.

Tou­ko­kuun nel­jäs ta­paa­mis­ker­ta kes­kit­tyi leik­ke­lyyn. Toi­sen ker­rok­sen ala­ker­taan asti roik­ku­vat kul­ta­köyn­nök­set lei­kat­tiin vesi­as­ti­aan juur­tu­maan. Osa kas­veis­ta siir­ret­tiin ke­säk­si pi­hal­le naut­ti­maan yöt­tö­män yön au­rin­gos­ta ja vir­voit­ta­vis­ta vesi­sa­teis­ta. Toi­vo­taan, ett­ei kum­paa­kaan tule lii­kaa.

Ka­kei­lua jat­ke­taan myös ke­sän ai­ka­na, kos­ka ja­noi­set kas­vi­ys­tä­vät sekä ul­ko­na että si­säl­lä kai­paa­vat vet­tä ja lan­noi­tus­ta.

Uu­sia in­nok­kai­ta ka­kei­li­joi­ta ote­taan mu­kaan taas elo­kuus­sa. Sil­loin suun­taam­me kas­vi­os­tok­sil­le. Haa­vee­na on kak­tus­ik­ku­na ja or­ki­de­a­ko­kei­lu.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018