Almuñécarissa

Espanjan reissulaiset

Espanjan ja historian kurssimatka

Tou­ko­kuus­sa jär­jes­tet­tiin es­pan­jan ja his­to­ri­an kurs­si­mat­ka ete­lä-Es­pan­jas­sa si­jait­se­vaan Al­muñé­ca­rin pik­ku­kau­pun­kiin. Kurs­si­mat­kal­le osal­lis­tui 29 opis­ke­li­jaa sekä es­pan­jan opet­ta­ja Son­ja Lam­pi­nen ja his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin opet­ta­ja Rit­va Ti­la­eus. Mat­ka al­koi per­jan­tai­na 4.5. ja pa­la­sim­me lau­an­tai­na 12.5. Kurs­sin ai­ka­na opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat TCL Lan­gu­a­ges- kie­li­kou­lun es­pan­jan in­ten­sii­vi­kurs­sil­le na­tii­vi­o­pet­ta­jien joh­dol­la ja ma­joit­tui­vat pai­kal­li­sis­sa per­heis­sä pa­reit­tain. Kurs­si­lai­set opis­ke­li­vat kurs­sin ret­ki­koh­tei­den Má­la­gan ja Gra­na­dan sekä mat­ka­koh­teen Al­muñé­ca­rin his­to­ri­aa etu­kä­teen. Ret­ket opas­tet­tiin es­pan­jak­si. Täs­sä opis­ke­li­joi­den kir­joit­ta­ma mat­ka­ra­port­ti.

1.päivä

Per­jan­tai 4.5.-lau­an­tai 5.5.2018

Saa­vuim­me Al­muñé­ca­riin yöl­lä kah­den ai­koi­hin pai­kal­lis­ta ai­kaa. Meno­mat­ka su­jui mal­lik­kaas­ti il­man on­gel­mia. Ta­pa­sim­me per­heem­me pai­kal­li­sen lin­ja-auto­a­se­man luo­na. Per­heet ot­ti­vat mei­dät mu­kaan­sa hei­dän asun­noil­len­sa, jois­sa he tar­jo­si­vat myö­häi­sen ilta­pa­lan. Tä­män jäl­keen kaik­ki me­ni­vät nuk­ku­maan.

He­rä­sim­me aa­mul­la ja söim­me aa­mi­ais­ta per­hees­säm­me. Ky­sei­nen aamu­pala oli vii­kon ai­noa suo­lai­nen. Odot­te­lim­me käm­päl­lä rei­lut kak­si tun­tia ja läh­dim­me yh­tei­sel­le kau­pun­gin esit­te­ly­kier­rok­sel­le. Kier­rok­ses­ta muis­tu­vat mie­leen kau­pun­gin van­ha ka­lan­suo­laus­teh­das ja troop­pi­nen puis­to. Kier­rok­sen pää­tyt­tyä kah­den mais­sa pa­la­sim­me käm­päl­le ja söim­me päi­väl­lis­tä per­heem­me kans­sa. Pää­tim­me mak­saa uni­vel­ko­ja ta­kai­sin. Tun­nin mit­tai­sen sies­tan jäl­keen suun­ta­sim­me ran­nal­le mutt­emme va­li­tet­ta­vas­ti ot­ta­neet mu­kaan asi­an­mu­kais­ta uin­ti­va­rus­tus­ta ja aika kävi pit­käk­si osal­le. Pa­rin tun­nin is­tus­ke­lun jäl­keen pa­la­sim­me jäl­leen per­heem­me luok­se. Söim­me il­lal­lis­ta kah­dek­san ai­kaan.

2. päivä

Sun­nun­tai 3.5. 2018, Gra­na­dan ret­ki

Sun­nun­tai­na 6.5.2018 läh­dim­me aa­mul­la bus­sil­la klo 9 aja­maan koh­ti Gra­na­daa. Mat­ka kes­ti noin tun­nin. Kun saa­vuim­me sin­ne, me­nim­me Ge­ne­ra­li­fen puu­tar­haan ja Al­hamb­ran pa­lat­siin. Ilma oli läm­min. Ja­kau­duim­me kah­teen ryh­mään ja sit­ten me­nim­me si­säl­le pa­lat­siin, jon­ne oli tark­ka si­sään­pää­sy­aika suu­ren kä­vi­jä­mää­rän ta­kia. Lin­na­vie­rai­lun jäl­keen me­nim­me syö­mään ra­vin­to­laan, joka oli ihan Al­hamb­ran lä­hel­lä. Ruo­kai­lun jäl­keen läh­dim­me kä­ve­le­mään koh­ti Gra­na­dan kes­kus­taa, jos­sa meil­lä oli hie­man va­paa-ai­kaa, py­säh­dyim­me myös San Ni­colák­sen näkö­ala­pai­kal­la ja sit­ten pa­la­sim­me il­lak­si ta­kai­sin Al­muñe­ca­riin.

3. päivä

Maa­nan­tai 7.5.2018

He­rä­sim­me aa­mul­la tut­tuun ta­paan klo 7 ai­koi­hin. Söim­me aamu­pa­lan per­heis­sä ja läh­dim­me kou­luun. Meil­lä oli edes­sä kurs­sin en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä. Kä­vim­me kou­lus­sa lä­hin­nä tu­tus­tu­mis­ta ja hie­man ker­taus­ta ai­kai­sem­mil­ta kurs­seil­ta. En­sim­mäi­nen tun­ti kes­ti 1,5 tun­tia. Tä­män jäl­keen meil­lä oli pie­ni puo­len tun­nin tau­ko ja kä­vim­me is­tah­ta­mas­sa lä­hei­ses­sä kah­vi­las­sa. Kah­vi­las­sa myy­tiin to­del­la hy­vää tuo­re­pu­ris­tet­tua ap­pel­sii­ni­me­hua. Tauon jäl­keen olim­me kou­lus­sa vie­lä toi­sen 1,5h pät­kän. Kou­lu­päi­vän jäl­keen meil­lä oli hie­man va­paa-ai­kaa en­nen ilta­päi­vän ak­ti­vi­teet­te­ja. Kä­vim­me täs­sä vä­lis­sä lou­naal­la per­heis­säm­me ja tu­tus­tuim­me kau­pun­kiin. Klo 16 ai­koi­hin läh­dim­me ran­nal­le po­ru­kal­la pe­lai­le­maan ja ot­ta­maan au­rin­koa. Noin klo 20-21 ai­koi­hin me­nim­me syö­mään päi­väl­li­sen ko­tiin. Ruu­an jäl­keen läh­dim­me käy­mään vie­lä kau­pun­gil­la kat­se­le­mas­sa me­noa ja syö­mäs­sä jää­te­löt.

4. päivä

Tiis­tai 8.5.2018, San Mi­gu­e­lin lin­nas­sa vie­rai­lu

Kä­ve­lim­me Al­muñé­ca­rin ka­tu­ja pit­kin ylös San Mi­gu­e­lin lin­nal­le. Mat­kan var­rel­la näim­me louk­kaan­tu­neen lo­kin, joka rii­put­ti tois­ta sii­pe­ään eikä pys­ty­nyt len­tä­mään. Sää oli mel­ko kuu­ma, ja lin­nal­le saak­ka pääs­tes­säm­me olim­me kaik­ki jo aika vä­sy­nei­tä ja os­tim­me vie­rei­ses­tä ko­jus­ta vet­tä ja muu­ta juo­mis­ta. Le­pä­sim­me het­ken lin­nan si­sään­käyn­nil­le vie­vän sil­lan kai­teil­la, ja kuun­te­lim­me op­paam­me ta­ri­noin­tia lin­nan his­to­ri­as­ta. Lin­na oli ra­ken­net­tu 100 eaa. Al­muñé­ca­rin hui­pul­le puo­lus­tus­syis­tä, jo­ten sekä mai­se­mat, että his­to­ria oli­vat mie­len­kiin­toi­sia. Lin­nan si­säl­le men­ty­äm­me mei­tä va­roi­tet­tiin ag­gres­sii­vi­sis­ta, lin­nas­sa pe­si­vis­tä lo­keis­ta. Aluk­si nii­tä ei nä­ky­nyt, ja tut­kim­me lin­nan etu­osaa. Mie­len­kiin­tois­ta oli kuul­la, että kun lin­naa oli ra­ken­net­tu, sin­ne ra­ken­net­tiin myös kyl­py­lä, joka toi­mi ai­ka­naan ih­mis­ten seu­rus­te­lu­paik­ka­na. Mat­kaa jat­ka­es­sam­me tör­mä­sim­me pe­si­vään lok­kiin, joka ei pi­tä­nyt läs­nä­o­los­tam­me ja jou­duim­me luo­pu­maan suun­ni­tel­mis­tam­me men­nä lo­kin pe­sän ohi lin­nan toi­seen osaan. Näim­me kui­ten­kin kai­von si­säl­le, jos­sa oli siel­lä kuol­lei­den van­kien lui­ta.

Kos­ka emme pääs­seet jat­ka­maan alku­pe­räi­seen suun­taan, suun­ta­sim­me lin­nan taka­o­saan ja näim­me lin­nas­ta löy­det­ty­jen esi­nei­den näyt­te­lyn. Näyt­te­lys­sä oli myös kylt­te­jä, jois­sa ker­rot­tiin muun mu­as­sa ruu­is­ta, joi­ta lin­nas­sa elä­neet oli­vat ai­koi­naan syö­neet. Pie­noi­ses­ta vä­sy­myk­ses­tä huo­li­mat­ta näyt­te­ly oli tosi mie­len­kiin­toi­nen ja kuu­ma sää­kään ei enää hai­tan­nut. Näyt­te­lyn kier­ret­ty­äm­me läh­dim­me ta­kai­sin ko­tiin.

5. päivä

Kes­ki­viik­ko 9.5.2018, Má­la­gan ret­ki

Päi­väm­me al­koi jo tut­tuun ta­paan aa­mi­ai­sel­la ko­to­na. Aa­mi­ai­sen jäl­keen suun­ta­sim­me kie­li­kou­lul­le, jos­sa päi­vän vii­mei­nen oppi­tun­ti lop­pui puo­li yh­del­tä. Kou­lun jäl­keen osa opis­ke­li­jois­ta kävi ko­to­naan ja näim­me lin­ja-auto­a­se­mal­la kel­lo 13. Ajo­mat­ka Má­la­gaan kes­ti noin tun­nin ja siel­lä mei­tä odot­ti lou­nas upe­an mai­se­man omaa­vas­sa me­ren­ran­ta­ra­vin­to­las­sa. Söim­me kaik­ki sa­mas­sa pöy­däs­sä use­an ruo­ka­la­jin lou­naan.

Ruo­an jäl­keen suun­ta­sim­me pai­kal­lis­bus­sil­la Má­la­gan ka­ted­raa­lil­le. Siel­lä oli pal­jon nä­ke­mi­sen ar­vois­ta kat­sel­ta­vaa. Seu­raa­vak­si meil­lä oli muu­ta­ma tun­ti va­paa-ai­kaa, joka ku­lui eri­lai­sia kaup­po­ja kier­rel­les­sä. Il­lal­la suun­ta­sim­me bus­sil­la ta­kai­sin Al­muñé­ca­riin.

6. päivä

Tors­tai 10.5. 2018

Vie­tim­me vii­meis­tä ko­ko­nais­ta päi­vää hy­väs­sä, kuu­mas­sa ja au­rin­koi­ses­sa, sääs­sä ja hy­väl­lä fii­lik­sel­lä. Päi­väm­me al­koi nor­maa­liin ta­paan es­pan­jan opis­ke­lul­la kie­li­kou­lul­la yh­dek­sän ai­kaan. Kie­li­kou­lun jäl­keen oli vä­hän va­paa­ta ai­kaa, min­kä jäl­keen piti pa­la­ta lou­naal­le per­hee­seen. Täyt­tä­vän lou­naan jäl­keen reit­tim­me suun­ta­si koh­ti his­to­ri­al­li­sia, roo­ma­lai­sia ak­ve­duk­te­ja, joi­ta saim­me ihas­tel­la to­vin. Lop­pu­päi­vä oli va­paa-ai­kaa ja päi­vää sai jat­kaa ha­lu­a­mal­laan ta­val­la. Osa po­ru­kas­ta läh­ti shop­pai­le­maan Al­muñe­ca­rin pie­niin kaup­poi­hin, mo­net suun­ta­si­vat koh­ti ran­taa tai ta­pak­sil­le pai­kal­li­siin ra­vin­to­loi­hin.

7. päivä

Per­jan­tai 11.5. 2018

He­rä­sim­me ta­val­li­seen ta­paan lin­nun­lau­luun kah­dek­san ai­koi­hin, min­kä jäl­keen me­nim­me aamu­pa­lal­le ja kou­luun. Aamu­päi­vän tun­nin jäl­keen söim­me tauol­la cho­co­la­te con chur­ros eli chur­ro­lei­von­nai­sia ja pak­sua kaa­ka­o­ta. Sit­ten oli vuo­ros­sa käy­tän­nön oppi­tun­ti kaup­pa­hal­lis­sa. Siel­lä teh­tä­vä­nä oli sel­vit­tää eri­lai­sia ruo­ka­oh­jei­ta ja ruo­kien ai­nek­sia es­pan­jak­si. Tun­nin jäl­keen vuo­ros­sa oli lou­nas ran­ta­ra­vin­to­las­sa ja le­päi­lyä ran­nal­la en­nen il­lan ja yön kes­tä­vää koti­mat­kaa.

https://you­tu.be/f_3MAWC­reeo

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018