Kysymys & Vastaus - Jännittääkö, tuore Antti Ruuskasen valmentaja Jyrki Blom?

Juhani Ikäläinen ja Janne Jääskeläinen

Jän­nit­tää­kö, tuo­re Ant­ti Ruus­ka­sen val­men­ta­ja Jyr­ki Blom? 

Ehkä ”jän­nit­tää” on vä­hän vah­va il­mai­su. Alus­sa saat­toi jän­nit­tää en­nen kuin tein lo­pul­li­sen pää­tök­sen. Nyt ol­laan jo muu­ta­mia ker­to­ja pääs­ty har­joit­te­le­maan. Tun­sin An­tin en­nes­tään aika hy­vin ja olen hän­tä täs­sä kou­lu­val­men­nus­jär­jes­tel­mäs­sä val­men­ta­nut ai­ka­naan, jo­ten en sil­lä lail­la jän­nit­tä­nyt hän­tä hen­ki­lö­nä. Se on sama ren­to ja mu­ka­va Ant­ti niin kuin sil­loin­kin. Toki tämä kan­sal­lis­san­ka­rin roo­li eli val­ta­van hie­no me­nes­tys arvo­kil­pai­luis­sa an­taa vä­hän yli­mää­räis­tä pai­net­ta, mut­ta en sitä sil­lä lail­la jän­ni­tä, vaan koen pi­kem­min­kin po­si­tii­vi­se­na haas­tee­na.  

Mil­lä ta­voin oma ko­ke­muk­se­si kei­hään­heit­tä­jä­nä hyö­dyt­tää al­ka­vas­sa val­men­ta­jan pes­tis­sä­si? 

Joo, olen itse heit­tä­nyt kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten maa­jouk­ku­ees­sa ja pari arvo­kil­pai­lu­a­kin käy­nyt. Myös­kin se, että oma olka­pää on lei­kat­tu sil­loin ai­ka­naan ja sen­kin jäl­keen olen vie­lä hei­tel­lyt ki­so­ja, aut­taa ko­ke­maan An­tin ti­lan­teen käsi­o­pe­raa­ti­on ja vam­man ta­kia aika lä­hei­se­nä. Näin ol­len pys­tyn asen­noi­tu­maan ur­hei­li­jan ti­lan­tee­seen mel­ko lail­la hy­vin. Noin ko­ke­neen ur­hei­li­jan val­men­ta­mi­nen ei ole vain fyy­sis­tä val­men­ta­mis­ta, vaan myös hen­kis­tä läs­nä­oloa. 

Ant­ti al­kaa olla ikän­sä puo­les­ta jo ur­hei­lu-uran­sa eh­too­puo­lel­la. Nä­kyy­kö tämä val­men­nuk­ses­sa? 

Ant­ti­han on vas­ta ju­ni­o­ri, jos ver­taa mei­dän toi­seen kan­sal­lis­san­ka­riin Tero Pit­kä­mä­keen. Tero on kak­si vuot­ta van­hem­pi ja jat­kaa uraa yhtä lail­la… No, leik­ki leik­ki­nä. 34 on aika kor­kea ikä kei­hään­heit­tä­jäl­le ja var­mas­ti vii­mei­nen olym­pi­a­di on me­nos­sa. 2020 olym­pi­a­lai­set on mer­kat­tu sel­ke­äk­si pää­te­pis­teek­si ural­le ja var­maan noin 36-vuo­ti­aa­na al­kaa olla aika pan­na stop­pi ural­le. Mut­ta on hä­nen­kin ikäi­se­nä ol­lut ur­hei­li­joi­ta, jot­ka ovat hei­tel­leet pit­käl­le ja pär­jän­neet arvo­kil­pai­luis­sa, mut­ta toki kyse on ko­ke­nees­ta ja vä­hän iäk­kääm­män puo­lei­ses­ta ur­hei­li­jas­ta. 

Mitä uut­ta aiot tuo­da Ruus­ka­sen val­men­nuk­seen ja mitä ke­hi­tys­koh­tei­ta siel­lä eri­tyi­ses­ti näet? 

Tie­tys­ti jo­kai­sel­la val­men­ta­jal­la on oma tyy­li ja tapa, ja ne muut­tu­vat aina kun val­men­ta­ja vaih­tuu. Si­nän­sä Ant­ti on hyvä­kun­toi­nen, fyy­si­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan hy­väl­lä ta­sol­la. Hä­nen har­joit­te­lun ryt­mit­tä­mi­seen ei tar­vit­se suu­ria muu­tok­sia teh­dä, mut­ta se mitä voi­daan ke­hit­tää, on heit­to­tek­niik­ka.

Kaik­ki rak­kaus van­ho­ja val­men­ta­jia koh­taan, mut­ta siel­lä on ehkä muu­ta­mia asi­oi­ta, joi­ta on kat­sot­tu, että kun se ker­ran on noin hy­vin len­tä­ny,t niin an­taa olla. Mi­nun mie­les­tä siel­lä on vie­lä sel­kei­tä puut­tei­ta, joi­ta yri­te­tään ke­hit­tää si­kä­li, kun pys­ty­tään heit­tä­mään ter­vee­nä. Ta­voi­te on, että saa­daan kaik­ki toi­mi­maan ja olka­pää ru­pe­aa kun­nol­la kes­tä­mään. 

Kuin­ka tu­let ole­maan läs­nä An­tin ur­hei­li­jan ar­jes­sa ja kuin­ka aiot so­vit­taa val­men­ta­jan teh­tä­vän työ­hö­si Klas­si­kal­la? 

Vuo­ro­kau­den ku­lut­tua (10.5.) olen läs­nä seu­raa­van ker­ran, eli Tur­kis­sa näh­dään huo­men­na aamu­päi­vän ai­ka­na. Mut­ta ku­ten ai­em­min sa­noin, Ant­ti on hyvä­kun­toi­nen ja hy­vät val­men­ta­jat ovat hän­tä kym­me­niä vuo­sia val­men­ta­neet, jo­ten se fyy­si­nen puo­li on aika hy­väl­lä mal­lil­la. Ant­ti osaa har­joi­tel­la fy­siik­kaa itse, eikä sitä tar­vit­se kuin yllä­pi­tää. Eli käy­tän­nös­sä ei tar­vit­se joka päi­vä näh­dä, riit­tää kun oh­jel­moi­daan har­joit­te­lu hy­vin, suun­ni­tel­laan yh­des­sä ja teh­dään oh­jel­ma, tie­tys­ti val­men­ta­ja on sii­tä vas­tuus­sa.

Sit­ten se, mikä tar­vit­see eri­tyis­pa­nos­tus­ta ja mi­hin mie­lel­lä­ni eri­tyis­pa­nos­tus­ta­ni an­nan, on heit­tä­mi­nen ja laji­tek­niik­ka. Se tar­koit­taa muu­ta­mia ker­to­ja vii­kos­sa yh­tei­siä har­joi­tuk­sia. Li­säk­si jos tu­le­vai­suu­des­sa tul­laan pi­tä­mään tal­vi­lei­riä jos­sain läm­pi­mäs­sä, niin sel­lai­sil­la on tie­tys­ti val­men­ta­ja mu­ka­na. 

Nel­jä vuot­ta sit­ten Züri­chis­sä Ruus­ka­nen voit­ti Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den. Onko tuon saa­vu­tuk­sen uu­si­mi­nen mah­dol­lis­ta tänä ke­sä­nä?  

6-12.9. on Ber­lii­nis­sä EM-kil­pai­lut ja Ant­ti on tot­tu­nut siel­lä me­nes­ty­mään. Kul­taa ja prons­sia on jo kau­las­sa, ja olen sitä miel­tä, että jos Ant­ti vain ter­vee­nä pys­tyi­si heit­tä­mään ja kisa­ko­nee­seen pää­see, niin kyl­lä siel­lä joku kil­lu­tin on kau­las­sa, kun tul­laan ta­kai­sin.

Hän on kil­pai­li­ja­na erit­täin kova. Psyyk­ki­nen puo­li kes­tää, jo­ten nyt vain toi­vo­taan, että se fy­siik­ka kans­sa saa­daan täy­teen is­kuun. 

Näh­dään­hän si­nut sit­ten myös telk­ka­ris­sa? 

No joo, kyl­lä jo tuon­ne Tur­kin lei­ril­le tu­lee Yleis­ra­di­on toi­mit­ta­ja­ryh­mä mu­kaan. Kun ta­pa­sin Ylen edel­li­sen ker­ran, sa­noin että toi­vot­ta­vas­ti vain käy­vät siel­lä ku­vaa­mas­sa ja ot­ta­mas­sa ly­hy­en pät­kän, mut­ta he sa­noi­vat ole­van­sa siel­lä usei­ta päi­viä. Sa­noin että no voi helk… tai siis, har­mi.

Hyvä oli­si pääs­tä ihan rau­has­sa te­ke­mään sitä omaa hom­maa ja kes­kit­ty­mään nii­hin pie­niin asi­oi­hin il­man yh­tään ku­vaa­jaa, mut­ta pa­hoin pel­kään, että TV:ssä tu­lee naa­ma en­tis­tä tu­tum­mak­si. 

Lo­puk­si vie­lä tär­kein ky­sy­mys: Opet­taa­han Jyr­ki Blom lii­kun­taa Klas­si­kal­la myös ensi luku­vuon­na? 

Pa­hoin pel­kään, että joo… Kyl­lä kyl­lä. Jol­le­kin kau­huk­si ja toi­vot­ta­vas­ti joil­le­kin myös ilon ai­hee­na, mut­ta kyl­lä. Kor­kein­taan joi­tain yk­sit­täi­siä pät­kiä olen pois­sa jon­kin lei­rin ta­kia, mut­ta muu­ten mu­ka­na ol­laan! 

 

Lue myös: 

Jyr­ki Blom – Tun­te­ma­ton mes­ta­ri­heit­tä­jä :: Suo­men Ur­hei­lu­tie­tä­jät ry 

Jyr­ki Blom on Ant­ti Ruus­ka­sen uusi val­men­ta­ja – Sa­von Sa­no­mat 

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018