Kokeneen yrittäjän näkökulma: Elämää yrittäjänä

Jolanda Varis

Yri­tä­jä To­mi­pet­ri Va­ris läh­dös­sä töihn

To­mi­pet­ri Va­ris on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä 27 vuot­ta. Hä­nen yri­tyk­sen­sä toi­mii ra­ken­nus­a­lal­la, ja yri­tys­toi­min­taan kuu­luu kor­jaus- ja uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta sekä toi­mi­tila­sa­nee­rauk­sia.

Haas­tat­te­lus­sa Va­ris ker­too yrit­tä­jän päi­vään kuu­lu­van tar­jous­las­ken­taa, työ­maa­käyn­te­jä ja työn­joh­toa, työ­maa­ko­kouk­siin osal­lis­tu­mis­ta, urak­ka­neu­vot­te­lu­ja, ta­va­ran os­ta­mis­ta sekä kil­pai­lut­ta­mis­ta. Hän  myös to­te­aa, että päi­vit­täi­nen aika­tau­lu voi vaih­del­la hy­vin­kin pal­jon. ”Jos­kus saat­taa jou­tua läh­te­mään puo­li nel­jän ai­kaan aa­mul­la aja­maan Hel­sin­kiin ja jos­kus taas aloi­tan työt aa­mul­la koti­toi­mis­tol­la.”

Ky­sy­es­sä­ni, mik­si hän pe­rus­ti oman yri­tyk­sen, Va­ris nau­rah­taa: ”Yrit­tä­jän työ kiin­nos­ti sii­hen ai­kaan enem­män kuin kou­lun­käyn­ti. Kou­lu meni kyl­lä hy­vin; OPO oli sitä miel­tä, että mi­nun pi­täi­si eh­dot­to­mas­ti men­nä lu­ki­oon. Ker­roin kui­ten­kin, ett­en me­ni­si lu­ki­oon ai­na­kaan vie­lä. Ha­lu­sin ko­keil­la ai­na­kin al­kuun yrit­tä­jän elä­mää.” To­mi­pet­ri sa­noo myös ole­van­sa tyy­ty­väi­nen pää­tök­seen­sä, va­lin­ta on kan­nat­ta­nut.

Yrit­tä­jä­nä ole­mi­ses­sa on kui­ten­kin omat haas­teen­sa. Itse täy­tyy olla vas­tuus­sa kai­kes­ta, ku­ten sii­tä, että yleen­sä­kään on töi­tä. ”Yrit­tä­jä­nä ole­mi­seen riit­tyy myös ris­ke­jä. Ra­ken­nus­ala on suh­dan­ne­herk­kä ala, jo­ten vä­lil­lä on pal­jon töi­tä tar­jol­la, ja vä­lil­lä on hy­vin­kin hil­jais­ta.”

Kun Va­ris aloit­ti yrit­tä­jä­nä, 1990, Suo­mi oli syök­sy­nyt lähi­his­to­ri­an suu­rim­paan la­maan. ”Sii­nä oli se hyvä puo­li, ett­ei yrit­tä­jän arki näyt­tä­nyt lii­an ruu­sui­sel­ta. Kui­ten­kin urak­ka- ja työ­hin­nat oli­vat tip­pu­neet kym­me­niä pro­sent­te­ja.”

Va­ris ker­too, että la­man jäl­kei­nen ta­lous­kas­vu oli hy­vin suu­ri, ja yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuus oli help­po saa­da hy­väk­si. ”Vuon­na 2008 oli taas kova taan­tu­ma, joka tuli ry­mi­näl­lä Yh­dys­val­lois­ta Eu­roop­paan. Sil­loin ra­ken­nus­a­lal­la oli to­del­la hil­jais­ta”, hän muis­te­lee.

Mil­lai­nen ti­lan­ne sit­ten on nyt? Va­ris mu­kaan suh­dan­teet näyt­tä­vät täl­lä het­kel­lä ihan hy­vil­le; edel­leen ol­laan toi­pu­mas­sa tuos­ta vii­me la­mas­ta.

Haas­tei­den li­säk­si yrit­tä­jän elä­mäs­sä on pal­jon hy­vää. ”Aika­tau­lun suun­nit­te­le­mi­seen saa tie­tyn­lais­ta va­paut­ta, ja sitä on läh­tö­koh­tai­ses­ti enem­män, jos fir­ma me­nes­tyy. On myös mu­ka­vaa, kun mo­net asi­at saa jär­jes­tel­lä itse. Työ on haas­ta­vaa, mut­ta mie­len­kiin­tois­ta”, to­te­aa Va­ris.

Hän ker­too myös, että yrit­tä­jä­nä ole­mi­nen on opet­ta­nut jo­tain. ”Asi­at täy­tyy teh­dä kun­nol­la, jos ha­lu­aa pär­jä­tä. Täy­tyy myös olla val­mis ke­hit­tä­mään omaa ja yri­tyk­sen toi­min­taa koko ajan ja myös osa­ta so­peu­tua muu­tok­siin.”

Kiin­nos­ta­vaa on myös, että Va­ris on har­kin­nut ulko­mail­le muut­toa työn mer­keis­sä. Hä­nen mie­les­tään lähi­a­lu­eel­la var­sin­kin Viro on hou­kut­te­le­va vaih­to­ehto. ”Vi­ron ve­ro­tus­sys­tee­mis­sä on var­sin­kin yri­tys­ve­ro­tuk­sen kan­nal­ta mon­ta hou­kut­te­le­vaa puol­ta”, hän sa­noo. Va­ris ker­too haas­tat­te­lus­sa myös esi­mer­kin. ”Vi­ros­sa yri­tyk­sen tu­lok­ses­ta jou­tuu mak­sa­maan ve­roa vas­ta, kun ra­haa nos­te­taan pois yri­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si jos Suo­mes­sa yri­tys te­kee 300 000 €:n tu­lok­sen ja ei tee no­pe­as­ti in­ves­toin­te­ja tu­los­ta pie­nen­tääk­seen, jou­tuu mak­sa­maan noin 100 000 € ve­ro­ja. Vi­ros­sa taas voi teh­dä 300 000 € tu­los­ta, ja vaik­ka ei in­ves­toi­si mi­hin­kään, ei tar­vit­se mak­saa ve­ro­ja ell­ei ota ra­haa fir­mas­ta ulos. Tämä an­taa mah­dol­li­suu­den jär­ke­väm­pään in­ves­toin­tien suun­nit­te­luun.

Va­ris ker­too myös ta­voit­teis­taan yrit­tä­jyy­den suh­teen: ”Tie­ten­kin ha­lu­an teh­dä kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, ke­hit­tää yri­tyk­sen toi­min­taa, kek­siä uu­sia ide­oi­ta ja olla vä­hän pa­rem­pi kuin kil­pai­li­jat.”

Am­ma­tin­va­lin­ta py­syi­si edel­leen sa­ma­na, jos uu­des­taan pi­täi­si va­li­ta. ”Jäl­keen­päin aja­tel­len va­lin­ta on ol­lut ta­lou­del­li­ses­ti ja ajan­käy­töl­li­ses­ti hyvä.”

Yrit­tä­jyyt­tä Va­ris suo­sit­te­lee ih­mi­sil­le, joi­ta kiin­nos­taa lii­ke­toi­min­ta ja jot­ka ovat riit­tä­vän aloi­te­ky­kyi­siä löy­tä­mään työ­tä it­sel­leen. ”Va­li­tet­ta­vas­ti täy­tyy tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa pys­tyä ole­maan myös aika kova”, hän to­te­aa.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018