Yrittäjäksi lukion jälkeen

Anni Juntunen

Heta Pii­ro­nen kiin­nos­tui yri­tys­toi­min­nas­ta lu­ki­on puo­li­vä­lis­sä. Kiin­nos­tuk­sen he­rät­ti äi­din ys­tä­vä, joka esit­te­li hä­nel­le eri­lai­sia luon­non­mu­kai­sia tuot­tei­ta.

Tuot­tei­den kaut­ta Pii­ro­nen tu­tus­tui toi­min­taan ja kiin­nos­tui it­se­kin yrit­tä­jyy­des­tä. Täl­lä het­kel­lä Pii­roi­sel­la ei ole vie­lä toi­mi­ni­meä, mut­ta sel­lai­sen pe­rus­ta­mi­nen on suun­ni­tel­mis­sa. Hän itse ker­too saa­neen­sa työn sisä­pii­rin kaut­ta, mut­ta us­koo, että alal­le voi pääs­tä myös, jos oma-aloit­tei­suut­ta työn­haus­sa löy­tyy.

Pii­ro­nen tie­tää, että mo­nel­la on pal­jon en­nak­ko­luu­lo­ja liit­ty­en luon­non­tuot­tei­den myyn­tiin sekä nii­den toi­mi­vuu­teen.

Hän itse kui­ten­kin us­koo, että skep­ti­nen asen­ne joh­tuu usein tie­don puut­tees­ta ja on­kin sik­si val­mis avoi­mes­ti ker­to­maan tuot­teis­ta ja työs­tään. Pii­ro­sen työn­ku­vaan kuu­luu pää­a­si­as­sa mark­ki­noin­ti, jo­hon lu­keu­tu­vat, mm. mes­sut, hy­vin­voin­ti-il­lat ja mai­nos­tus so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Työ­hön kuu­luu myös kir­jan­pi­toa sekä pal­jon kou­lu­tuk­sia kon­fe­rens­sien  muo­dos­sa, jois­ta osa on ulko­mail­la. Esi­merk­ki­nä hän mai­nit­see maa­lis­kuus­sa pi­de­tyn kon­fe­rens­sin Kro­a­ti­as­sa.

Pii­ro­nen ku­vaa yrit­tä­jyyt­tä hy­vin va­paa­muo­toi­sek­si. Hä­nen mie­les­tään yrit­tä­jyy­des­sä on suu­ri va­lin­nan va­paus: ”Voin itse päät­tää ke­nen kans­sa työs­ken­te­len, mil­loin työs­ken­te­len ja kuin­ka to­teu­tan it­se­ä­ni, ei ole vain yhtä ta­paa toi­mia yrit­tä­jä­nä.”

En­nak­ko­luu­lo­je­nei kan­na­ta an­taa ra­joit­taa sekä kan­nat­taa us­koa omaan työ­hön­sä.

Va­paa­muo­toi­suu­den li­säk­si Pii­ro­sen mie­les­tä yrit­tä­jyy­des­sä on mui­ta­kin po­si­tii­vi­sia puo­lia. Hän pää­see työn­sä puo­les­ta mat­kus­te­le­maan ulko­mail­le asti ja hän on ta­van­nut pal­jon uu­sia ih­mi­siä sekä op­pi­nut pal­jon töi­tä teh­des­sään. Yri­tys­toi­min­nan myö­tä hän on al­ka­nut us­kal­taa unel­moi­da ja to­teut­taa it­se­ään enem­män.

Pii­ro­nen nä­kee yrit­tä­jyy­den vaih­to­eh­to­na kou­lu­tuk­sel­le. Hän us­koo, että te­ke­mäl­lä töi­tä yrit­tä­jä­nä voi myös op­pia, sil­lä kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det ei­vät lopu kes­ken. Hä­nen ta­pauk­ses­saan ural­la on mah­dol­lis­ta ede­tä ta­soit­tain oman työ­pa­nok­sen mu­kaan.

Muu­ten yrit­tä­jyy­teen liit­ty­en hän vink­kaa, ett­ei en­nak­ko­luu­lo­jen kan­na­ta an­taa ra­joit­taa sekä kan­nat­taa us­koa omaan työ­hön­sä.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018