StartUp High School

Tuomas Heikkinen ja Marika Kauppinen

Tänä luku­vuon­na meil­lä klas­sik­ka­lai­sil­la oli mah­dol­li­suus op­pia yrit­tä­jyy­den tai­to­ja il­mai­sel­la Star­tup High School:n kol­mel­la verk­ko­kurs­sil­la. Kurs­sit si­säl­si­vät mm. tun­net­tu­jen eri alo­jen yrit­tä­jien vi­de­o­lu­en­to­ja sekä itse suo­ri­tet­ta­via teh­tä­viä, joi­den kaut­ta ha­vain­noi­tiin omia vah­vuuk­sia ja opit­tiin yrit­tä­jyy­des­tä. Jo­kai­nen kurs­sil­le osal­lis­tu­nut sai läh­teä tut­ki­maan yrit­tä­jyyt­tä oman ide­an­sa näkö­kul­mas­ta ja ede­tä ha­lu­tes­saan jopa sen to­teut­ta­mi­seen.

100 kurssilaista

Kurs­sil­le va­lit­tiin 100 hen­ki­löä ja 2017 vuo­si oli en­sim­mäi­nen, jona kurs­si pi­det­tiin. Tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­sa oli­si, että kurs­sin op­pi­lai­den mää­rä nou­si­si sa­das­ta tu­han­teen ja sitä mu­kaa läh­ti­si laa­jen­tu­maan.

Kurs­si toi­mi ko­ko­naan ne­tis­sä ja jo­kai­sel­la op­pi­laal­la oli omat tun­nuk­set, joi­den avul­la pää­si si­vul­le, jos­sa opis­ke­le­mi­nen ta­pah­tui. Kurs­sil­la oli myös käy­tös­sä Face­book-ryh­mä, jota kaut­ta oi­ke­as­taan kai­ken­lai­nen yh­tey­den­pito niin opet­ta­jien ja op­pi­lai­den kuin op­pi­lai­den kans­sa kes­ke­nään ta­pah­tui.

Kurs­sin etu­si­vul­ta näh­dään nel­jä laa­tik­koa, en­sim­mäi­nen on ter­ve­tu­loa-osio, jos­sa ker­ro­taan, mi­ten kurs­si toi­mii, ja kol­me muu­ta ovat kurs­se­ja, jot­ka sy­ven­ty­vät yrit­tä­jyy­teen omil­la ta­voil­laan.

Duudsonit, Arman Alizad ja Hjallis Harkimo

Kurs­si it­ses­sään koos­tui eri­lai­sis­ta ala­ot­si­kois­ta, joi­den alla oli koh­tia, ja niis­sä sit­ten aina yksi vi­deo ja ky­sy­myk­siä kos­kien sitä ky­sei­sen koh­dan asi­aa. Vi­de­oil­la näh­tiin opet­ta­jia, jot­ka oli­vat eri alo­jen asi­an­tun­ti­joi­ta esi­mer­kik­si Duud­so­nit, Ar­man Ali­zad ja Hjal­lis Har­ki­mo.  Jo­kai­sen koh­dan en­sim­mäi­nen teh­tä­vä oli kir­joit­taa si­taat­ti jon­kun vi­de­ol­la ole­van asi­an­tun­ti­jan sa­no­mi­sis­ta. Kol­mas kurs­si, Suun­ni­tel­mal­li­nen te­ke­mi­nen, oli kui­ten­kin eri­lai­nen: sitä teh­tiin UP1 ja UP2 ai­ka­na, sii­nä ikään kuin kek­sit­tiin ja konk­re­ti­soi­tiin yrit­tä­jyy­teen liit­ty­vä idea.

Kurs­sien ra­ken­ne.

Kertun Sointu-idea

Klas­si­kas­ta kurs­sil­la mu­ka­na ol­leen Kert­tu Snä­ki­nin idea on Soin­tu-ni­mi­nen ark­ki­teh­ti­toi­mis­to, jos­sa suun­ni­tel­laan ta­lo­ja ja toi­mis­to­ja. Yri­tyk­sen nimi tu­lee sii­tä, että kaik­ki ra­ken­nuk­set ja inf­ra­struk­tuu­ri pi­tää soin­tua ym­pä­ris­tön kans­sa, eikä toi­sin­päin. Tu­le­vai­suu­den eko­lo­gi­suus oli­si tär­ke­äs­sä osas­sa.

Idea ero­aa muis­ta in­teg­roi­tu­mal­la mah­dol­li­sim­man mo­nen toi­men kans­sa, in­si­nöö­rien ja mui­den fir­mo­jen kans­sa. Täs­tä tu­li­si asi­ak­kaal­le toi­mi­vat ko­ko­nai­suus, jos­sa ei tar­vit­si­si huo­leh­tia jo­kai­ses­ta asi­as­ta, joi­ta ei saa yleen­sä yh­des­tä fir­mas­ta.
Kert­tu ha­lu­si to­teut­taa ide­an sen ta­kia, että hän ha­lu­ai­si iso­na olla ark­ki­teh­ti ja pe­rus­taa oman yri­tyk­sen.

”Li­säk­si sii­nä sai­si olla it­sen­sä pomo.”

Mediapersoonat lisäsivät kurssin kiinnostavuutta

Star­tup High Schoo­lis­sa verk­ko­leh­den tait­to­jär­jes­tel­mää suun­ni­tel­lut Tuo­mas Ala­nen piti kurs­se­ja hyö­dyl­li­se­nä: ”Star­tup High School an­taa val­miu­det ke­hit­tää omaa ajat­te­lu­aan ja ide­oi­taan sekä an­taa myös­kin hy­viä vink­ke­jä omaan jak­sa­mi­seen. Me­di­a­per­soo­nat ja itse yrit­tä­jät ker­to­mas­sa yrit­tä­jyy­des­tä oli­vat luon­te­va osa kurs­si­ma­te­ri­aa­lia ja he pys­tyi­vät myös tuo­maan omien yri­tyk­sien­sä myö­tä esil­le to­del­li­sia ta­pah­tu­mia, jois­ta voi op­pia jo­tain hyö­dyl­lis­tä tu­le­vai­suu­des­sa.”

Star­tup High Schoo­lis­ta saa hy­vin sen ide­an, että var­sin­kin tu­le­vai­suut­ta kat­so­en opis­ke­lem­me it­se­äm­me var­ten. Kurs­sil­la ei ol­lut mi­tään ko­kei­ta, joi­ta joku oli­si tar­kas­ta­nut ja sitä kaut­ta pää­tet­täi­siin, onko osal­lis­tu­ja tar­peek­si hyvä, vaan kurs­sil­la opis­kel­tiin asi­oi­ta: Se oli tär­kein­tä. Li­säk­si tä­män kaut­ta avau­tui to­del­la hie­no mah­dol­li­suus pääs­tä osak­si Slus­hia – paik­kaa, jos­sa yrit­tä­jyys ku­kois­tui, ja vie­lä­pä il­mai­sek­si.

Star­tup High Schoo­lin Face­book ryh­mä.

En­sim­mäi­nen teh­tä­vä Ter­ve­tu­loa-osi­os­sa.

Star­tup High Schoo­lin etu­sivu.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018