Sisäinen yrittäjyys elää klassikkalaisissa

Sara Lahti ja Tuomas Heikkinen

Millaista on yrittäjyys Klassikassa? Parhaiten kysymykseen osaa vastata opettaja Risto Vuori.

Ny­ky­ään työ­e­lä­mäs­sä ko­ros­te­taan muun mu­as­sa hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, itse­tun­te­mus­ta ja jous­ta­vuut­ta, riip­pu­mat­ta sii­tä, toi­mii­ko var­si­nai­se­na yrit­tä­jä­nä vai­työn­te­ki­jä­nä, jo­ten nii­den opet­ta­mi­ses­ta on tul­lut tär­ke­ää.

Vuo­ren mu­kaan yrit­tä­jyys­kas­va­tus ky­syy yk­sin­ker­tais­tet­tu­na: Kuka suun­nit­te­lee, te­kee ja ar­vi­oi? Näin ol­len mitä koko­nais­val­tai­sem­min ky­sy­myk­siin vas­ta­taan, sitä enem­män ol­laan te­ke­mi­sis­sä yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen kans­sa.

Yrit­tä­jyyt­tä kan­nus­tet­taan Klas­si­kas­sa Tei­dän nuor­ten ta­kia. Kes­ki­ös­sä on tei­dän työ­e­lä­mä­tai­to­jen­ne ke­hit­tä­mi­nen.”

Yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen ei ole kui­ten­kaan eril­li­nen saa­re­ke, jon­ka pii­ris­sä ta­pah­tui­si kaik­ki har­joit­te­lu vaan sitä tuo­daan esil­le mo­nis­sa asi­ois­sa, ku­ten tii­mi­jak­son, oman op­pi­mi­sen ar­vi­oin­nin ja -ete­ne­mis­tah­din va­lit­se­mi­sen yh­tey­des­sä, ker­too Vuo­ri.

”Meil­lä on Klas­si­kas­sa pal­jon opis­ke­lu­si­säl­tö­jä ja -ta­po­ja, jois­ta ei pu­hu­ta yrit­tä­jyy­te­nä, mut­ta jot­ka kui­ten­kin to­teut­ta­vat yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen ta­voit­tei­ta.”

Vuo­ren mie­les­tä yrit­tä­jyys Klas­si­kas­sa on mu­ka­vaa te­ke­mis­tä opis­ke­li­joi­den kans­sa ja opis­ke­li­joi­den kes­ken joka päi­vä. Huip­pu­esi­merk­ki täs­tä on tänä luku­vuon­na Hen­na Hä­my­sen ja Mer­vi Ko­va­sen opas­ta­ma­na to­teu­tet­tu Suo­mi 100 -juh­la. ”Sii­nä näh­tiin moni­puo­lis­ta ja laa­du­kas­ta osaa­mis­ta eri osa-alu­eil­ta mo­nil­ta opis­ke­li­jois­tam­me”, kiit­te­lee Ris­to Vuo­ri.

Klas­si­kas­sa tar­jo­taan mah­dol­li­suuk­sia eri­lai­sil­le pro­jek­teil­le ja toi­min­nal­le, esi­mer­kik­si tu­to­rei­na, digi­tu­to­rei­na, juh­la­e­siin­ty­ji­nä, tek­niik­ka­vas­taa­vi­na ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen jä­se­ni­nä Pul­jun pyö­rit­tä­mi­si­neen. Näi­tä kaik­kia ei heti miel­täi­si yrit­tä­jyy­teen liit­ty­vik­si, mut­ta ne ovat sitä suu­rim­mak­si osak­si.

”Ly­hy­es­ti sa­not­tu­na osal­lis­tu­kaa ja ot­ta­kaa vas­tuu­ta”, kan­nus­taa Vuo­ri, ”se tuot­taa var­mas­ti jos­kus stres­siä, mut­ta an­taa myös lo­pul­ta pal­jon itse­tun­te­muk­sen, -luot­ta­muk­sen ja yh­tei­söl­li­syy­den kas­vun kaut­ta.”

Yrit­tä­jyy­den voi ja­kaa ul­koi­seen ja si­säi­seen yrit­tä­jyy­teen. Ul­koi­nen on sitä, kun ol­laan oi­ke­as­ti yrit­tä­jiä ja si­säi­nen taas sitä, kun ote­taan vas­tuu­ta omas­ta te­ke­mi­ses­tään ja toi­mi­taan yrit­te­li­ääs­ti.

”Niin­pä tuo ul­koi­nen yrit­tä­jyys on sel­ke­äs­ti mar­gi­naa­lis­sa kou­lus­sam­me ja suu­rin osa edel­lä ku­va­tus­ta si­joit­tuu tuo­hon si­säi­seen yrit­tä­jyy­teen.”

Nuo­ri yrit­tä­jyys ry:n tar­jo­a­ma Vuo­si yrit­tä­jä­nä -oh­jel­ma on ul­kois­ta yrit­tä­jyyt­tä. Tämä oh­jel­ma tar­jo­aa ma­ta­lan kyn­nyk­sen yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen ja pyö­rit­tä­mi­seen ka­ve­rin tai ka­ve­rei­den kans­sa luku­vuo­den ajan.

”Eli vink­ki kai­kil­le oman yri­tys­i­de­an, yk­sin­ker­tai­sen ja pie­nen­kin, ko­kei­le­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le, ot­ta­kaa yh­teyt­tä mi­nuun. Ym­mär­rän epäi­lyn sii­tä, että tämä vie ai­kaa eikä lii­ty yo-kir­joi­tuk­siin, mut­ta oi­ke­as­ti se voi olla ko­ke­mus, joka kar­tut­taa osaa­mis­tan­ne ja nos­taa ar­vo­an­ne työ­mark­ki­noil­la.
Muis­tu­tuk­se­na: täs­tä saa kurs­si­suo­ri­tuk­sen!”

Pie­nem­mäs­sä mää­rin yrit­tä­jä­nä ole­mis­ta mal­laa myös toi­nen NY -oh­jel­ma eli yleen­sä tam­mi­kuun lo­pul­la pi­det­tä­vä 24h-lei­ri. Sii­nä suun­ni­tel­laan ja esi­tel­lään oma lii­ke­idea pien­ryh­mis­sä sekä tu­tus­tu­taan yrit­tä­jä­ta­ri­noi­hin että ren­nois­sa mer­keis­sä myös uu­siin ih­mi­siin. Tuo on hyvä esi­merk­ki nuo­ril­ta nuo­ril­le toi­min­nas­ta, kun tu­to­rit suun­nit­te­le­vat ja to­teut­ta­vat lei­rin.

Tänä luku­vuon­na kou­lum­me opis­ke­li­joil­la oli mah­dol­li­suus tu­tus­tua yrit­tä­jyy­teen Star­tUp –lu­ki­on kaut­ta. Tämä kol­men kurs­sin ko­ko­nai­suus suo­ri­tet­tiin etä­o­pis­ke­lu­na Ota­va opis­tol­le. Li­säk­si on val­ta­kun­nal­li­nen Yri­tys­hy­vä -kil­pai­lu ja tie­ten­kin eri oppi­ai­nei­den kil­pai­lut, jo­ten voi­daan huo­ma­ta, että ym­pä­ris­töm­me on täyn­nä eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia. Tätä tu­kee hy­vin opet­ta­jam­me ke­ho­tus ”Osal­lis­tu­kaa ja ot­ta­kaa vas­tuu­ta!”

Ris­to Vuo­ri muis­te­lee myös Klas­si­kas­ta pon­nis­ta­nei­ta yrit­tä­jiä.

”Vuo­sien var­rel­la on tul­lut var­mas­ti mo­nia yrit­tä­jiä. Vaik­ka olem­me kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, mi­ten klas­sik­ka­lai­set pär­jää­vät lu­ki­on jäl­keen, niin osan koh­dal­ta jäl­jet päät­ty­vät va­li­tet­ta­vas­ti lak­kien ja­ka­mi­sen jäl­keen Opis­to­tien ja Puis­to­ka­dun ris­teyk­seen. Toi­saal­ta kun vii­ti­sen vuot­ta sit­ten jär­jes­tim­me Klas­si­kan­päi­vän yrit­tä­jyys­tee­mal­la, niin meil­lä oli talo täyn­nä jol­lain ta­val­la kou­luum­me liit­ty­viä yrit­tä­jiä tai oman alan­sa huip­pu­o­saa­jia.”

Klas­si­kas­ta tul­lei­ta yrit­tä­jiä ovat esi­mer­kik­si ny­kyi­nen len­to­pal­lo­maa­jouk­ku­een val­men­ta­ja Tuo­mas Sam­mel­vuo, auto­kau­pas­sa mu­ka­na ole­va Aki Vää­nä­nen ja jo lu­ki­o­ai­ka­na yrit­tä­jik­si ryh­ty­neet Ant­ti Läh­te­vä­no­ja ja Roo­pe Heik­ki­lä.

Tuo­reim­pia yrit­tä­jiä ovat pal­ju­vuok­raus­ta pyö­rit­tä­vä To­pi­as Tam­mi ja valo­ku­vaus­toi­min­taa har­joit­ta­va Juu­so Jon­ni­nen. Li­säk­si meil­tä löy­tyy vank­kaa yrit­tä­jä­o­saa­mis­ta reh­to­rin huo­nees­ta, jo­ten vink­ke­jä on tar­jol­la

Ris­to Vuo­ri ker­toi myös, että Klas­si­kal­la on osuus­kun­ta ni­mel­tään YTY-Fin­land (yh­teis­työ ja yrit­tä­jyys) yh­des­sä Ly­se­on kans­sa. Tämä pe­rus­tet­tiin kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten ja sil­loi­nen In­tia -pro­jek­ti on kuih­tu­nut, jo­ten osuus­kun­ta jäi vail­le roo­lia. Se on kui­ten­kin vie­lä ole­mas­sa ja sil­le on ke­hit­teil­lä uut­ta toi­min­taa kou­lus­sam­me.

“Teil­lä opis­ke­li­joil­la on tai­toa ja osaa­mis­ta, jot­ka ei­vät aina pää­se esil­le pe­rus­tun­neil­la.”

“Kat­so­taan, mitä tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan.”

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018