Ympäristöministeri vieraili Klassikalla ja jätti vinkin maailman parannukseen – ”Lukekaa kemiaa”

Janne Jääskeläinen

Klas­si­kan ym­pä­ris­tö­tie­toi­nen opis­ke­li­ja­väki sai tiis­tai­na 17.4. ai­kai­sen jou­lu­lah­jan, kun asun­to-, ener­gia- ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Kim­mo Tii­li­kai­nen saa­pui kan­sal­li­sen il­mas­to­po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon hui­pul­ta vie­raak­sem­me kou­lul­le.

Ar­vok­kaan lep­poi­sas­ti esiin­ty­nyt maa­ta­lous- ja met­sä­tie­tei­den mais­te­ri ker­toi lii­kun­ta­sa­liin ke­rään­ty­neel­le ylei­söl­leen il­mas­to­po­li­tii­kan nyky­lin­jauk­sis­ta niin glo­baa­lis­sa kuin kan­sal­li­ses­sa­kin mit­ta­kaa­vas­sa. Op­ti­mis­ti­seen sä­vyyn pu­hu­nut Tii­li­kai­nen ko­ros­ti use­aan ot­tee­seen vuo­den 2015 Pa­rii­sin so­pi­muk­sen mer­ki­tys­tä, ja pai­not­ti sen glo­baa­lin toi­meen­pa­non tär­keyt­tä ja sa­noi il­mas­ton ”sie­det­tä­vän” kah­den as­teen läm­pe­ne­mi­sen ole­van yhä po­liit­ti­se­na ta­voit­tee­na tais­te­lus­sa il­mas­ton­muu­tos­ta, Tii­li­kai­sen sa­noin koh­ta­lon­ky­sy­mys­tä, vas­taan.

Tii­li­kai­nen pu­hui ke­hit­ty­vien mai­den tu­ke­mi­sen tär­key­des­tä, sekä ylei­ses­ti taa­kan­ja­os­ta hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen vä­hen­nys­tal­kois­sa. Käy­tän­nön po­liit­ti­sik­si työ­ka­luik­si pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen Tii­li­kai­nen nos­ti jo nyt ener­gi­an­tuo­tan­toon ja te­ol­li­suu­teen ulot­tu­van pääs­tö­kau­pan te­hos­ta­mi­sen, sekä ky­syt­tä­es­sä ohel­le kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töi­hin koh­dis­tu­van ve­ro­tuk­sen.

Ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen konk­reet­ti­se­na ai­kaan­saan­nok­se­na Tii­li­kai­nen mai­nit­si vie­rai­lua edel­tä­neel­lä vii­kol­la jul­kis­te­tun esi­tyk­sen kivi­hii­les­tä luo­pu­mi­ses­ta vuo­teen 2029 men­nes­sä. Muu­hun päi­vän po­liit­ti­seen vään­töön Tii­li­kai­nen otti myös sivu­men­nen kan­taa puo­lus­ta­en Suo­men EU-ka­bi­ne­teis­sa kri­tiik­kiä saa­nut­ta kan­taa LU­LUCF-met­sien­käyt­tö­so­pi­muk­ses­sa.

Ken­ties vie­rai­lun kun­ni­an­hi­moi­sin­ta il­mas­to­po­liit­tis­ta pu­het­ta kuul­tiin Tii­li­kai­sen esi­tel­les­sä Suo­men ta­voi­tet­ta hii­li­neut­raa­liu­des­ta vuo­teen 2045 men­nes­sä. Tii­li­kai­sen hy­myn lo­mas­ta kum­mun­nei­den sa­no­jen mu­kaan en­sim­mäis­ten jou­kos­sa maa­il­mas­sa.

Mi­nis­te­ri vas­ta­si myös juon­ta­jien lu­ke­miin sekä ylei­sös­tä esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin, jot­ka kos­ki­vat niin ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rin kou­lu­tus­taus­taa, ym­pä­ris­tö­po­liit­ti­sia mie­li­pi­tei­tä, kuin lin­tu­har­ras­tus­ta­kin.

Ko­va­na lin­tu­bon­ga­ri­na tun­net­tu Tii­li­kai­nen il­mai­si huo­len­sa luon­non moni­muo­toi­sen kär­si­mi­ses­tä.

Li­säk­si mi­nis­te­ri ker­toi vas­tus­ta­van­sa uu­den ydin­voi­man ra­ken­ta­mis­ta ja lis­ta­si kei­no­ja pääs­tä muo­vis­ta yhä pa­rem­min eroon. Su­ju­va­sa­nai­nen ja asia­tun­te­va mi­nis­te­ri jou­tui haas­ta­vien­kin ky­sy­mys­ten ää­rel­le ylei­sön ten­ta­tes­sa tur­ve­po­li­tii­kas­ta ja Olki­luo­to 3:n val­mis­tu­mis­aika­tau­lus­ta.

Kou­lu­tuk­ses­ta pu­hut­ta­es­sa Tii­li­kai­sel­ta ky­syt­tiin, mitä alo­ja ym­pä­ris­tö­a­si­ois­ta kiin­nos­tu­nei­den nuor­ten kan­nat­tai­si tu­le­vai­suu­des­sa ha­keu­tua opis­ke­le­maan. Vas­tauk­se­na saa­tiin luon­non­tie­teet, tek­niik­ka ja ta­lous.

Lu­kio-opin­to­jen suh­teen mi­nis­te­ri nos­ti yh­den ai­neen ylit­se mui­den: ”Opis­kel­kaa ke­mi­aa!”

”Ke­mi­an opet, näin­hän me so­vit­tiin”, mi­nis­te­ri pil­ke sil­mä­kul­mas­sa päät­ti.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018