Opettajien keväisiä kuulumisia

Juhani Ikäläinen

Klas­si­kan opet­ta­jil­la­kin on pian taas luku­vuo­si ta­ka­na ja kesä­lai­tu­met edes­sä. Ky­se­lim­me hei­dän (1) aja­tuk­si­aan men­nees­tä luku­vuo­des­ta, (2) uu­des­ta ops:sta ja (3) tu­le­van ke­sän suun­ni­tel­mis­ta. Pyy­sim­me­pä lä­het­tä­mään myös (4) ter­vei­siä tuo­reil­le ke­vään yli­oppi­lail­le.

Henna Hämynen (ÄI)
  1. Miet­tei­tä ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta 2017-2018.

Jo­pas on luku­vuo­si hu­rah­ta­nut nop­sas­ti! Syk­syl­lä uut­ta ja ih­meel­lis­tä oli en­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty tii­mi­jak­so. Iso ai­kaa vie­vä jut­tu oli myös suu­rel­la työ­voi­mal­la val­mis­tet­tu ja to­teu­tet­tu upea Suo­mi100-juh­la.

  1. Aja­tuk­sia uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. 

Uu­teen ops:aan on he­rät­ty kurs­si kurs­sil­ta ja muu­tet­tu sitä mu­kaa ope­tus­ta, kos­ka uut­ta ja van­haa ops:aa käy­tiin rin­nak­kain. Kes­keis­tä on mie­les­tä­ni ol­lut jat­ku­va ar­vi­oin­ti, ja itse- sekä ver­tais­ar­vi­oin­ti, vaik­ka nii­tä on käy­tet­ty äi­din­kie­len kurs­seil­la jo iät ajat. Siis­pä äi­din­kie­les­sä muu­tos ei ole ol­lut ko­vin ra­di­kaa­li.

  1. Kesä­loma­suun­ni­tel­mia.

Uu­te­na jut­tu­na va­ra­sin kas­vi­maa­pals­tan ke­säk­si Kuo­pi­on Savi­saa­res­ta. Jos jol­la­kul­la on lo­mal­la tyl­sää, niin tar­jol­la on rik­ka­ruo­ho­jen kit­ke­mis­tä siel­lä pals­tal­la­ni!

  1. Ter­vei­set ke­vään yli­oppi­lail­le.

Jos tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­ma A ei käy to­teen, niin si­nul­la on kaik­ki muut aak­ko­set B:stä Ö:hen edel­leen käy­tös­sä­si.

Risto Vuori (HI, YH)

1. Miet­tei­tä ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta 2017-2018.

Mi­nul­le tämä on ol­lut en­sim­mäi­nen luku­vuo­si pel­käs­tään Klas­si­kan opet­ta­ja­na. Työn­täy­tei­nen, mut­ta mu­ka­va sel­lai­nen! Opis­ke­li­jat ovat suo­riu­tu­neet hie­nos­ti ja yleis­ilma­pii­ri­kin on ol­lut myön­tei­nen.

2. Aja­tuk­sia uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. 

Uu­den ops:n pää­mää­rät, ku­ten opis­ke­li­jan oma vas­tuu ja eri­lai­set opis­ke­lu­me­ne­tel­mät, ovat tun­tu­neet oi­keil­ta. OPS:n to­teu­tus­ta­vois­sa omas­sa työs­sä­ni on vie­lä hiu­kan ha­ke­mis­ta, mut­ta kyl­lä tämä al­kaa vä­hi­tel­len hah­mot­tu­maan.

3. Kesä­loma­suun­ni­tel­mia.

Lo­man koho­koh­ta­na läh­de­tään per­heen kans­sa Si­si­li­an mat­kal­le. Vie­te­tään ke­sää myös appi­van­hem­pien mö­kil­lä.

4. Ter­vei­set ke­vään yli­oppi­lail­le.

Teil­lä on hie­no suo­ri­tus ta­ka­na. Mut­ta muis­ta­kaa, että tämä on vas­ta yksi virs­tan­pyl­väs elä­mäs­sän­ne. Avoi­min mie­lin siis eteen­päin!

Riikka Salminen (BI, GE)
  1. Miet­tei­tä ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta 2017-2018.

In­ten­sii­vi­nen ja kuor­mit­ta­va osuus oli sy­kyi­nen tii­mi­jak­so, mut­ta an­toi­saa sii­nä oli uu­den ko­kei­lu ja uu­sien ide­oi­den he­rää­mi­nen.

2. Aja­tuk­sia uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. 

On­han sii­nä uu­den ops:n to­teut­ta­mi­ses­sa omat haas­teen­sa ja suun­nit­te­lua vaa­di­taan pal­jon. Vä­lil­lä vä­syt­tää­kin! Toi­saal­ta olen ke­hit­tä­nyt ope­tus­ta omien ide­oi­de­ni poh­jal­ta, mikä on mo­ti­voi­vaa. Esi­mer­kik­si bi­o­lo­gi­an tun­nil­la rat­kais­taan mur­ha­mys­tee­ri­pe­liä opis­ke­li­joi­den kans­sa.

3. Kesä­loma­suun­ni­tel­mia.

Lo­mail­la! Työt unoh­de­taan lo­man ajak­si. Tu­los­sa on Eng­lan­nin ja Ita­li­an mat­kat. Ko­to­na­kin tu­lee ol­tua, lai­tet­tua pi­haa ja tree­nat­tua. Li­säk­si vie­tän ai­kaa per­heen ja ys­tä­vien pa­ris­sa.

4. Ter­vei­set ke­vään yli­oppi­lail­le.

Tei­dän kans­sa on ol­lut iha­naa työs­ken­nel­lä ja näh­dä ke­hi­tys­tän­ne! Toi­vot­ta­vas­ti yo:t ovat su­ju­neet hy­vin ja jat­ko­suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat. Kaik­kea pa­ras­ta jat­koon!

Henri Niskanen (MA, KE)

1. Miet­tei­tä ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta 2017-2018.

Klas­si­kal­la on pe­rin­tei­seen ta­paan ol­lut hui­kea hen­ki, ja olen pääs­syt sitä nyt ko­ko­nai­sen vuo­den to­dis­ta­maan. Po­ruk­kaa ei tar vit­se pa­tis­tel­la vaan opis­ke­li­jat ovat hy­vin ak­tii­vi­sia.

2. Aja­tuk­sia uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. 

Se on avan­nut sil­miä sii­hen, mi­ten opet­ta­mis­ta voi teh­dä eri ta­val­la­kin. Tyk­kään sii­tä, että opis­ke­li­ja ot­taa enem­män vas­tuu­ta ja toi­saal­ta opet­ta­ja­na pää­see pin­taa sy­vem­mäl­le sii­nä, mil­lä ta­sol­la ku­kin opis­ke­li­ja on me­nos­sa.

3. Kesä­loma­suun­ni­tel­mia.

Aih, vai­kea ky­sy­mys. Suun­ni­tel­mat ovat aika­lail­la vie­lä auki. Ai­na­kin sali­bän­di­tree­niä on lu­vas­sa. Jon­kin ver­ran töi­hin liit­ty­viä suun­nit­te­lu­hom­mi­a­kin on teh­tä­vä­nä. Hei­nä­kuu oli­si tar­koi­tus käyt­tää lo­mai­luun.

4. Ter­vei­set ke­vään yli­oppi­lail­le.

Naut­ti­kaa het­kes­tä! Nyt on vie­lä va­paa­ta, myö­hem­min ei niin­kään, kun jat­kat­te eteen­päin uu­sis­sa ku­vi­ois­sa.

Sonja Lampinen (ENA, EAB)

1. Miet­tei­tä ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta 2017-2018.

Pa­la­sin työ­hön vas­ta toi­ses­sa jak­sos­sa vuo­den pois­sa­olon jäl­keen ja pal­jon oli sil­lä vä­lin muut­tu­nut: ops, oppi­kir­jat, säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mä, ja yo-kir­joi­tuk­set­kin oli­vat di­gi­ta­li­soi­tu­neet. Huh huh!

2. Aja­tuk­sia uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. 

Pal­jon oli mie­tit­tä­vää sii­nä, mi­ten sai­sin uu­dis­tet­tua ope­tus­ta. Työ­tä tämä tuot­taa vie­lä­kin. Toi­von, että uusi ops on nä­ky­nyt työs­sä­ni eri­lai­si­na tun­ti­si­säl­töi­nä. Yri­tän luo­da opis­ke­li­joil­le ryh­mä­työ­tuo­ki­oi­ta ja toi­saal­ta yk­si­löl­li­siä reit­te­jä, ett­ei­vät kaik­ki pu­ri­si sa­maa purk­kaa. Ky­se­len myös opis­ke­li­joil­ta hei­dän ide­oi­taan. Luo­vem­pien ar­vi­oin­ti­ta­po­jen haas­tee­na on suu­ret ryh­mä­koot.

3. Kesä­loma­suun­ni­tel­mia.

Mi­nul­la on siir­to­la­puu­tar­ha­mök­ki koti­seu­dul­la­ni Joen­suus­sa, jo­ten lu­vas­sa on suk­ku­loin­tia Kuo­pi­on ja Joen­suun vä­lil­lä. Ta­voit­tee­na on ta­va­ta ys­tä­viä, pe­la­ta pesä­pal­loa ja ehkä tans­si­a­kin.

4. Ter­vei­set ke­vään yli­oppi­lail­le.

Roh­ke­as­ti ute­li­ai­na ja avoi­mi­na eteen­päin uu­sia asi­oi­ta ko­keil­len! Sel­vit­tä­kää asi­oi­ta en­nen kuin muo­dos­tat­te niis­tä mie­li­pi­tei­tä. Muis­ta­kaa myös pi­tää yh­teyt­tä van­hem­piin ja en­ti­siin ys­tä­viin.

Jarmo Heikkinen (FY)

       1. Miet­tei­tä ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta 2017-2018. Aloi­tus oli rank­ka use­an ope­tet­ta­van kurs­sin ja yli­suu­rien ryh­mien ta­kia. Fy­sii­kan tun­neil­la on kui­ten­kin ol­lut läpi luku­vuo­den in­nok­kai­ta ja työ­te­li­jäi­tä opis­ke­li­joi­ta.

2. Aja­tuk­sia uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta.  Ris­ti­rii­tai­sia miet­tei­tä. Po­si­tii­vis­ta on se, että joi­ta­kin si­säl­tö­jä on kar­sit­tu ja su­pis­tet­tu, mikä vä­hen­tää opis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­mää­rää ja va­paut­taa ai­kaa esi­mer­kik­si mit­tauk­sien te­ke­mi­sel­le. Toi­saal­ta jot­kin asi­at on esi­tet­ty epä­loo­gi­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja pe­rus­tel­tu hei­kos­ti.

3. Kesä­loma­suun­ni­tel­mia. Kesä­loma­reis­su Eu­roop­paan on suun­nit­teil­la per­heen kes­ken. Per­hees­sä on ur­hei­li­joi­ta, jo­ten har­joit­te­lun mer­keis­sä ja it­se­kin tu­lee lii­kut­tua. Vie­te­tään ai­kaa myös mö­kil­lä Poh­jois-Sa­vos­sa ja kyl­lä­hän se ve­ne­kin jär­veen luis­kah­taa.

4. Ter­vei­set ke­vään yli­oppi­lail­le. Run­saas­ti on­nea tu­le­vaan! Toi­vot­ta­vas­ti pää­set­te ha­lu­a­maan­ne opis­ke­lu­paik­kaan ja sin­nik­kyyt­tä riit­tää, vaik­ka opis­ke­lu­paik­ka ei avau­tui­si­kaan en­sim­mäi­sel­lä yrit­tä­mäl­lä.

Lari Härkönen (MA)

1. Miet­tei­tä ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta 2017-2018.
Huh, täs­sä­hän mel­kin her­kis­tyy kun kesä on jo näin lä­hel­lä. Töi­tä on tul­lut teh­tyä oi­kein olan ta­kaa. Mu­ka­va­na eri­tyis­teh­tä­vä­nä tänä luku­vuon­na on ol­lut Sak­kyn ICT-työs­säop­pi­ja­o­pis­ke­li­joi­den oh­jaa­mi­nen.

2. Aja­tuk­sia uu­des­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta.
Ei­hän tämä uusi ope­tus­tyy­li ole vie­lä ai­van ve­ris­sä ja sel­kä­ran­gas­sa. Aja­tus­työ­tä uusi ops on vaa­ti­nut ja esi­mer­kik­si ar­vi­oin­tiin käy­tet­ty työ­mää­rä on kas­va­nut. Pon­nek­kaas­ti on läh­det­ty kui­ten­kin to­teut­ta­maan ja sii­nä ol­laan edis­tyt­ty hy­vin

3. Kesä­loma­suun­ni­tel­mia.
Alku­loma me­nee töi­den mer­keis­sä. Val­mis­te­len jo tu­le­vaa syk­syä esi­mer­kik­si OPO-TVT -kurs­sin osal­ta.

4. Ter­vei­set ke­vään yli­oppi­lail­le.
Muis­ta­kaa luo­da hy­viä kon­tak­te­ja uu­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä, min­ne pää­dyt­te­kään la­kin saa­tu­an­ne. Mut­ta en­nen tätä: naut­ti­kaa täy­sil­lä lak­ki­ais­päi­väs­tän­ne! Sen olet­te an­sain­neet ko­val­la työl­län­ne.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018