Muistoja kuluneelta lukuvuodelta

Kiia Turunen

Niin sitä on taas aika rien­tä­nyt sii­hen pis­tee­seen, että kesä­loma kol­kut­taa ai­van nur­kan ta­ka­na ja sa­dat klas­sik­ka­lai­set odot­ta­vat malt­ta­mat­to­mi­na kesä­lai­tu­mil­le sin­gah­ta­mis­ta pit­kän ja uu­vut­ta­van luku­vuo­den jäl­keen. Opis­ke­li­jat ovat teh­neet ah­ke­ras­ti töi­tä läpi vuo­den ja nyt ras­kas raa­ta­mi­nen pal­ki­taan omal­la lem­pi­te­ke­mi­sel­lä, ku­ten pit­kil­lä aamu-unil­la, au­rin­koi­sil­la loma­reis­suil­la ja stres­si­va­pail­la kesä­päi­vil­lä yh­des­sä ka­ve­rei­den kans­sa. Ei tar­vit­se huo­leh­tia kou­lus­ta pa­riin kuu­kau­teen, vaan saa käyt­tää ai­kan­sa niin kuin itse ha­lu­aa ja naut­tia va­pau­des­ta täy­sin mi­toin.

Ku­lu­nut vuo­si Klas­si­kal­la on ol­lut ta­pah­tu­ma­ri­kas ja mie­leen on jää­nyt var­mas­ti mo­nia unoh­tu­mat­to­mia muis­to­ja yh­des­sä rak­kai­den opis­ke­lu­to­ve­rei­den kans­sa. Kesä­lo­man kun­ni­ak­si pää­tin ky­sel­lä muu­ta­mil­ta klas­sik­ka­lai­sil­ta, mi­ten hei­dän luku­vuo­ten­sa on oi­kein su­ju­nut ja onko mat­kan var­rel­la ta­pah­tu­nut jo­tain eri­tyis­tä, jos­ta he ha­lu­a­vat muil­le ker­toa. Li­säk­si he an­ta­vat vink­ke­jä kans­sa­o­pis­ke­li­joil­leen sii­tä, kuin­ka ote­taan lo­mas­ta kaik­ki ilo irti ja ol­laan stres­saa­mat­ta tur­his­ta.

”Luku­vuo­si on ol­lut ko­ko­nai­suu­des­saan ihan hyvä, vaik­ka vä­lil­lä mo­ti­vaa­ti­o­ta on­kin saa­nut et­siä kis­so­jen ja koi­rien kans­sa. Kesä­lo­maan läh­den erit­täin hy­vil­lä mie­lil­lä, kos­ka olen to­del­la­kin lo­man tar­pees­sa. Olen läh­dös­sä vaih­toon ensi luku­vuo­dek­si, jo­ten se on pal­jon aja­tuk­sis­sa – to­sin vain hy­väs­sä mie­les­sä. Jän­nit­tää, mut­ta olen to­del­la in­nois­sa­ni! Nyt yri­tän elää tu­le­van ke­sän ihan täy­sil­lä en­nen kuin läh­den vuo­dek­si pois. Vink­ki­nä muil­le klas­sik­ka­lai­sil­le ha­lu­ai­sin sa­noa, että ei saa stres­sa­ta mi­tään eikä var­sin­kaan aja­tel­la ”mi­ten vä­hän kesä­lo­maa on enää jäl­jel­lä”. Pi­tää olla pal­jon ul­ko­na ka­ve­rei­den kans­sa ja teh­dä kaik­kea ki­vaa – syö­dä jää­te­löä ja muu­ta hy­vää, kuka muka vä­lit­tää mis­tään kesä­kun­nos­ta? Näh­dään vuo­den pääs­tä!”

”Luku­vuo­si on ol­lut ihan mu­ka­va, mut­ta aika eri­lai­nen mitä ylä­as­teel­ta tul­les­sa olet­ti. Vä­lil­lä on ol­lut rank­kaa ja vä­lil­lä taas vä­hän ren­nom­paa. Mie­lee­ni jäi täs­tä vuo­des­ta eri­tyi­ses­ti tii­mi­jak­so, jos­ta ajat­te­lin sen ai­ka­na to­del­la ne­ga­tii­vi­ses­ti eikä se ol­lut sil­loin ki­vaa. Nyt jäl­keen­päin tii­mi­jak­so ei kui­ten­kaan tun­nu­kaan enää niin ka­ma­lal­ta, vaan lop­pu­jen lo­puk­si se oli­kin to­del­la kiva ja eri­lai­nen ko­ke­mus. En­sim­mäi­set klas­sik­ka­bi­leet jäi myös eri­tyi­ses­ti mie­leen!”

”Kesä­lo­maan läh­den to­del­la hy­vil­lä fii­lik­sil­lä, sil­lä tätä on odo­tet­tu kau­an! Nyt pi­tää vaan toi­voa, että kaik­ki ko­keet me­nee läpi niin sit­ten voi ren­tou­tua ihan kun­nol­la eikä tar­vit­se stres­sa­ta niis­tä enää. Täl­lä het­kel­lä seu­raa­va luku­vuo­si ei ole mie­les­sä, vaan ha­lu­an chil­la­ta ke­sän täy­sin ja unoh­taa kou­lun het­kek­si. Ensi vuo­des­ta on tu­los­sa sen ver­ran rank­ka, että ei ha­lua vie­lä miet­tiä sitä. Muil­le opis­ke­li­joil­le ha­lu­ai­sin sa­noa, että pi­tä­kää haus­ka loma ja ot­ta­kaa kaik­ki ilo irti äl­kää­kä stres­sat­ko yh­tään kou­lus­ta tai töis­tä. Elä­kää kesä aja­tel­len, että saat­taa olla vain yksi mah­dol­li­suus ko­kea joku asia!”

”Luku­vuo­si on ol­lut aika ras­kas, mut­ta myös pal­kit­se­va. Kesä­loma tu­lee oi­kein hy­vään paik­kaan ja on to­del­la hy­vät fii­lik­set, kun saa unoh­taa kou­lun het­kek­si. Kir­joi­tuk­sia vä­hän jo stres­saan ensi luku­vuo­des­sa, mut­ta kui­ten­kin ihan odot­ta­vai­sil­la fii­lik­sil­lä kun on koh­ta lu­kio suo­ri­tet­tu lop­puun!”

”Ku­lu­nut luku­vuo­si on ol­lut hen­ki­ses­ti aika ras­kas, kos­ka muu­tin pois ko­toa ja tuli uusi kou­lu ja uu­det ka­ve­rit. Vuo­si on kui­ten­kin an­ta­nut to­del­la pal­jon, olen it­se­näis­ty­nyt ja saa­nut pal­jon iha­nia ys­tä­viä. Olen viih­ty­nyt Klas­si­kas­sa to­del­la hy­vin!”

”Luku­vuo­si Klas­si­kas­sa on su­ju­nut erit­täin hy­vin. Sain pal­jon uu­sia tär­kei­tä ka­ve­rei­ta ja olen ihan tyy­ty­väi­nen myös opis­ke­lui­hin. Kai­kis­ta iha­nin asia on kui­ten­kin nämä uu­det ka­ve­rit, kos­ka pe­rus­kou­lua muis­tel­len olin aika yk­si­näi­nen ja omis­tin vain muu­ta­man ka­ve­rin, jot­ka ei­vät he­kään ol­leet niin tär­kei­tä mi­nul­le. Lu­ki­on alet­tua ti­lan­ne kui­ten­kin muut­tui ja sain aloit­taa niin sa­no­tus­ti puh­taal­ta pöy­däl­tä. Vaik­ka opis­ke­lut stres­saa aika pal­jon, niin olen sil­ti to­del­la on­nel­li­nen ja odo­tan in­nol­la mitä toi­nen luku­vuo­si tuo tul­les­saan!”

”En­sim­mäi­nen vuo­si on ol­lut to­del­la kiva ja olen viih­ty­nyt su­per­hy­vin Klas­si­kas­sa! Pa­ras­ta oli ra­ken­taa tii­mi­jak­sos­sa le­goil­la pa­rin­kym­me­nen muun op­pi­laan kans­sa. Hy­vil­lä fii­lik­sil­lä koh­ti lo­maa! Kesä­lu­kio on vie­lä edes­sä, mut­ta se on on­nek­si no­pe­as­ti ohi. Odo­tan seu­raa­vaa­kin luku­vuot­ta ihan hy­vil­lä mie­lin, var­sin­kin kun ai­nei­ta on saa­nut va­li­ta enem­män itse. Ha­lu­an toi­vot­taa oi­kein haus­kaa ke­sää kai­kil­le!”

”Ku­lu­nut vuo­si on ol­lut to­del­la mu­ka­va ja olen saa­nut pal­jon uu­sia ka­ve­rei­ta. Läh­den kesä­lo­mal­le hy­vil­lä fii­lik­sil­lä – eh­din kui­ten­kin olla sun­nun­tain lo­mal­la, kun­nes työt sit­ten taas al­kaa. Ei­kö­hän seu­raa­vas­ta­kin luku­vuo­des­ta tule yhtä has­sun­haus­ka mitä tämä vuo­si oli, vaik­ka ei sitä vie­lä mie­ti­tä­kään. Muil­le opis­ke­li­joil­le ha­lu­an sa­noa, että pi­tä­kää kaik­ki to­del­la mu­ka­va kesä­loma – naut­ti­kaa nyt niis­tä hel­teis­tä ja viet­tä­kää laa­tu­ai­kaa ka­ve­rei­den kans­sa. Mu­ka­vaa ke­sää Klas­sik­ka!”

”Ku­lu­nut vuo­si on ol­lut ihan jees, mut­ta vaa­ti­nut pal­jon työ­tä ver­rat­tu­na pe­rus­kou­luun. To­del­la hy­vil­lä fii­lik­sil­lä kesä­lo­mal­le! Olen ihan lo­man tar­pees­sa ja on kiva, ett­ei tar­vit­se miet­tiä kou­lu­jut­tu­ja kah­teen kuu­kau­teen. Ihan hy­vil­lä fii­lik­sil­lä odo­tan myös seu­raa­vaa luku­vuot­ta, vaik­ka ei ole oi­ke­as­taan tul­lut edes mie­tit­tyä vie­lä niin pit­käl­le!”

”Men­nyt luku­vuo­si on ol­lut mel­ko kii­rei­nen, mut­ta täyn­nä kaik­kia mu­ka­via ta­pah­tu­mia joi­den voi­mal­la on jak­sa­nut tsem­pa­ta lop­puun asti. Kesä­lo­mal­le läh­den huip­pu­fii­lik­sil­lä ja loma tu­lee to­del­la­kin tar­pee­seen. Olen niin val­mis lo­mal­le, että en ha­lua edes aja­tel­la ensi luku­vuo­teen asti. Ter­vei­siä muil­le klas­sik­ka­lai­sil­le: naut­ti­kaa lo­mas­ta ja tör­mäil­lään tou­huil­la!”

”Ku­lu­nut luku­vuo­si on ol­lut mel­ko mu­ka­va ja on­nis­tu­nut. Alku­vuo­des­ta to­sin tun­tui sil­tä, että mi­ten­kö­hän täs­tä vuo­des­ta sel­vi­ää, mut­ta no­pe­as­ti­han se on­nek­si meni. Vuo­den ai­ka­na on tul­lut pal­jon uu­sia ka­ve­rei­ta ja jois­ta­kin käy kyl­lä kiit­tä­mi­nen sitä paha­mai­neis­ta tii­mi­jak­soa… Ke­sää odo­tan oi­kein in­nol­la – ihan ter­ve­tul­lut tau­ko kai­ken puur­ta­mi­sen kes­kel­lä. Jos vaan säät py­syi­si yhtä läm­pi­mi­nä kuin nyt tou­ko­kuus­sa, niin kyl­lä kel­pai­si ran­nal­la loi­koil­la (kun­nes pa­laa). Pak­ko kai sitä on ensi vuot­ta­kin jo jon­kun ver­ran mie­tis­kel­lä, mut­ta saa jää­dä aja­tuk­sen ta­sol­le vie­lä täs­sä vai­hees­sa. Kou­lun miet­ti­mi­ses­tä kesä­lo­mal­la ei ole var­si­nai­ses­ti mi­tään hyö­tyä (pait­si jos on kesä­lu­ki­os­sa, sil­loin se on suo­ras­taan suo­si­tel­ta­vaa), jo­ten kan­nat­taa syö­dä mie­luum­min vaik­ka jää­te­löä tai hy­vää gril­li­ruo­kaa. Toi­vo­tan kai­kil­le klas­sik­ka­lai­sil­le mah­ta­vaa lo­maa, kyl­lä tääl­lä Suo­mes­sa­kin tar­ke­nee!”

”Luku­vuo­si on ol­lut ko­ko­nai­suu­des­saan to­del­la kiva ja aika eri­lais­ta mitä ylä­kou­lus­sa. Eri­tyi­ses­ti se, että opis­kel­ta­vaa on pal­jon enem­män ja ei ehdi pa­nos­ta­maan sa­mal­la ta­val­la kaik­kiin ai­nei­siin. En­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na on tul­lut opit­tua sel­lai­nen tai­to, että osaa opis­kel­la sen ver­ran mitä jak­saa eikä si­ten yli­kuor­mi­tu. It­sel­le­ni jäi mie­leen ai­na­kin tii­mi­jak­so, kun se oli niin eri­lais­ta kuin nor­mi­lu­kio eikä sii­tä tien­nyt mi­tään en­nen lu­ki­oon tu­loa. Tii­mi­jak­so oli si­nän­sä ihan kiva, mut­ta mie­les­tä­ni jo­tain muu­tok­sia tar­vi­taan ja ensi vuon­na pi­det­tä­vä tii­mi­jak­so tu­lee var­mas­ti ole­maan pal­jon pa­rem­pi kuin tänä vuon­na, kos­ka opet­ta­jat ovat saa­neet hy­vää ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta. Tämä vuo­si on men­nyt kou­lus­sa ja hy­väs­sä seu­ras­sa to­del­la no­pe­as­ti. To­del­la kiva, kun tu­lee kesä­loma: saa unoh­taa ko­ko­naan kai­ken stres­sin ja tul­la sit­ten ke­sän jäl­keen pal­jon vir­ke­äm­pä­nä ta­kai­sin kou­luun. Toi­vo­tan kai­kil­le klas­sik­ka­lai­sil­le oi­kein hy­vää lo­maa!”

”Ku­lu­nut vuo­si on ol­lut to­del­la mu­ka­va ja Klas­sik­ka on kyl­lä yl­lät­tä­nyt! Olen viih­ty­nyt älyt­tö­män hy­vin ja saa­nut pal­jon uu­sia tut­ta­vuuk­sia. Mie­lee­ni on jää­nyt eri­tyi­ses­ti kaik­ki kou­lun yh­tei­set ju­tut ja ta­pah­tu­mat vap­pu­juh­li­neen ja li­mu­dis­koi­neen. Penk­ka­rit oli myös ki­vat! Vaik­ka luku­vuo­si on­kin ol­lut to­del­la on­nis­tu­nut, läh­den sil­ti ihan hui­keil­la fii­lik­sil­lä kesä­lo­mal­le ja var­mas­ti kaik­ki ol­laan täs­sä vai­hees­sa jo sen tar­pees­sa. Uut­ta luku­vuot­ta ei to­del­la­kaan mie­ti­tä vie­lä, kos­ka ke­säl­lä kuu­luu elää päi­vä ker­ral­laan. Kou­lu unoh­de­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti sil­lä ta­val­la, että kir­jat tun­ge­taan jon­ne­kin kau­as ja pi­de­tään ne siel­lä pii­los­sa ihan suo­si­ol­la se pari kuu­kaut­ta. Iha­naa ke­sää kai­kil­le!”

”Luku­vuo­si on ol­lut mu­ka­va, to­sin mel­ko rank­ka ja ku­lui osit­tain to­tu­tel­les­sa uu­teen kou­luun ja sen käy­tän­töi­hin. Vaik­ka vä­lil­lä oli vai­ke­am­pia jak­so­ja, kou­lun yh­tei­set ta­pah­tu­vat toi­vat ki­vaa pi­ris­tys­tä pe­rus­ar­keen ja ilma­pii­ri oli kan­nus­ta­va. Kesä­lo­mal­le läh­den mah­ta­vil­la fii­lik­sil­lä, sil­lä tätä on odo­tet­tu! Seu­raa­vaan luku­vuo­teen läh­den po­si­tii­vi­sin mie­lin, vaik­ka luku­jär­jes­tys näyt­tää­kin täy­del­tä. Ensi vuon­na edes­sä on kui­ten­kin vaik­ka mitä ki­vaa, ku­ten yksi lu­ki­on koho­koh­dis­ta, Wan­ho­jen tans­sit!”

”Koko luku­vuo­si on su­ju­nut kai­kin­puo­lin hy­vin ja mel­ko ren­nos­ti. Luku­vuo­des­ta on jää­nyt par­hai­ten mie­leen kaik­ki uu­det ka­ve­rit. Loma tu­lee kyl­lä nyt tar­pee­seen ja odo­tan sitä in­nol­la! Seu­raa­vaa luku­vuot­ta odo­tan mie­len­kiin­nol­la ja vai­kut­taa ihan ki­val­ta, mut­ta py­rin nyt kui­ten­kin en­sin lo­mai­le­maan vä­hän en­nen kuin mie­tin sitä sen tar­kem­min!”

”On ol­lut to­del­la mu­ka­va luku­vuo­si, Klas­sik­ka on ol­lut erit­täin jees paik­ka opis­kel­la ja ilma­pii­ri on ol­lut ai­van mah­ta­va. Vah­vas­ti mie­leen on jää­nyt ai­na­kin tii­mi­jak­so ja Suo­mi 100- juh­la. Kesä­lo­mal­le läh­den hy­vil­lä fii­lik­sil­lä ja se tu­lee erit­täin tar­pee­seen. Seu­raa­vaa luku­vuot­ta ei ole tul­lut vie­lä mie­tit­tyä, mut­ta var­mas­ti yhtä mu­ka­va on sii­tä­kin tu­los­sa!”

”Ku­lu­nut luku­vuo­si on ol­lut erit­täin mu­ka­va ja olen saa­nut pal­jon uu­sia ka­ve­rei­ta, mikä on aina huip­pua! Abi­na penk­ka­ri­päi­vä jäi kyl­lä eh­dot­to­mas­ti mie­leen po­si­tii­vi­sis­sa mer­keis­sä. Erit­täin hie­nos­ti jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma! Lo­mal­le läh­tee kyl­lä hy­vil­lä fii­lik­sil­lä ja on to­del­la mu­ka­va pääs­tä naut­ti­maan ulko­il­mas­ta ja va­paas­ta ryt­mis­tä. Muil­le opis­ke­li­joil­le ha­lu­ai­sin sa­noa, että viet­tä­kää pal­jon ai­kaa ul­ko­na ja liik­ku­en – se vie var­mas­ti aja­tuk­sia muu­al­le!”

”Aluk­si oli rank­kaa, kun muu­tin yk­sin Kuo­pi­oon. Ajat­te­lin vaan, että ”apua, tämä työ­mää­rä on ihan hul­lu, en osaa mi­tään ja ha­lu­an amik­seen”, mut­ta on­nek­si se kui­ten­kin läh­ti sii­tä sit­ten ihan hy­vin käyn­tiin. Kou­lu­arki on men­nyt ihan hy­vin, mut­ta nyt vii­mei­sel­lä koe­vii­kol­la ei jak­sai­si enää lu­kea, niin on sel­lai­nen ”ah, on­nek­si loma al­kaa” -fii­lis. Odo­tan in­nol­la kesä­lo­maa ja aion naut­tia sii­tä täy­sin sie­mauk­sin. En ajat­te­le kou­lua ol­len­kaan ja syön pal­jon man­si­koi­ta, her­nei­tä ja tuo­rei­ta vi­han­nek­sia mitä ke­säl­lä saa. Muil­le klas­sik­ka­lai­sil­le sel­lai­set ter­vei­set, että ot­ta­kaa ren­nos­ti, ol­kaa ka­ve­rei­den kans­sa ja nuk­ku­kaa pal­jon (itse ai­na­kin aion). Muis­ta­kaa myös syö­dä jää­te­löä!”

Syk­syl­lä edes­sä oli vie­lä pit­kät vii­si jak­soa täyn­nä opis­ke­lua, mut­ta niin sitä vaan kai­kes­ta sel­vit­tiin ja nyt ol­laan jo kesä­lo­mal­le läh­dös­sä. Olen var­ma, että kaik­ki Klas­si­kan opis­ke­li­jat ovat lo­man­sa an­sain­neet ja ah­ke­roi­neet ihan riit­tä­väs­ti ku­lu­neen luku­vuo­den ai­ka­na. Toi­von, että klas­sik­ka­lai­set muis­ta­vat ot­taa lo­mas­ta kai­ken ilon irti ja naut­tia au­rin­koi­sis­ta kesä­päi­vis­tä täy­sin hen­käyk­sin. Toi­vot­ta­vas­ti ku­kaan ei stres­saa lo­mal­la kou­lus­ta, vaan jät­tää kaik­ki opis­ke­luun liit­ty­vät aja­tuk­set suo­si­ol­la elo­kuu­hun ja kes­kit­tyy nou­dat­ta­maan ren­toa ja huo­le­ton­ta elä­män­ta­paa (edes) näi­den pa­rin kuu­kau­den ajak­si. Jo­kai­nen teh­köön täs­tä elä­män­sä par­haan ke­sän ja pi­tä­köön haus­kaa niin pal­jon kuin sie­lu sie­tää. Ar­von opis­ke­lu­to­ve­ri­ni, hy­vää kesä­lo­maa – naut­ti­kaa elä­mäs­tä täy­sin rin­noin, sil­lä sen te kaik­ki olet­te sata­pro­sent­ti­sen var­mas­ti an­sain­neet!

Ku­vat: Kiia Tu­ru­nen

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018