Klassikka saunoo ja vaeltaa -chillaillen

Ella Mustonen

Kesä­lo­mal­la on iha­naa ren­tou­tua ja pi­tää haus­kaa. Ta­vat naut­tia ke­säs­tä vaih­te­le­vat kui­ten­kin aika pal­jon. Muu­ta­ma klas­sik­ka­lai­nen ker­too, mi­ten he ai­ko­vat viet­tää ke­sää.

Mari Nur­mi, us­kon­non, fi­lo­so­fi­an ja psy­ko­lo­gi­an opet­ta­jan kesä­suun­ni­tel­miin si­säl­ty­vät las­ten kans­sa Po­wer­park­kiin suun­taa­mi­nen sekä mök­kei­ly.
– Mitä kuu­luu ke­sään? Yleen­sä ris­tei­ly tai sit­ten jo­kin loma­mat­ka, Nur­mi to­te­aa.

Tuo­mas Ala­sen, Klas­si­kan toi­sen vuo­den opis­ke­li­jan, kesä­suun­ni­tel­miin si­säl­tyy ka­ra­vaa­ni­mat­kai­lu.
– Suo­sit­te­len ka­ra­vaa­ni­mat­kai­lua. Ym­pä­ri Suo­men, ei niin vä­liä min­ne.
Li­säk­si Ala­sen kesä­suun­ni­tel­miin liit­tyy eräs kyl­mien säi­den­kin tapa.
– Sau­na. Eh­dot­to­mas­ti, Ala­nen pai­not­taa.

– Maan­tie­pyö­räi­ly kuu­luu ke­sään, sa­noo Klas­si­kan hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen.

– Se on mu­ka­vaa ja ren­tout­ta­vaa.

Roo­sa Gra­nan­de­rin, Klas­si­kan en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jan, ke­sän­viet­toon liit­tyy huvi­puis­tos­sa kil­jah­te­lu.
– Sär­kän­nie­mi on must.
Muu­kin mat­kus­te­lu on Gra­nan­de­ril­le mie­luis­ta.
– Ei vält­tä­mät­tä edes tar­vit­se men­nä ulko­mail­le.
Gra­nan­de­rin kesä­lo­maan kuu­luu myös jää­te­lön syö­mi­nen.

Ju­lia Tuo­vi­nen ai­koo syö­dä ke­säl­lä jää­te­lön li­säk­si myös man­si­koi­ta. Kesä­suun­ni­tel­miin kuu­luu myös ka­ve­rei­den kans­sa ole­mi­nen.

Vil­ma Tai­po­nen ai­koo teh­dä ke­sän alus­sa lu­ki­o­kurs­se­ja kesä­lu­ki­os­sa. Sen jäl­keen Tai­po­nen lo­mai­lee.
– Me käy­dään yleen­sä ke­säl­lä per­heen kans­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa.
Li­säk­si ke­sän lo­pus­sa me­nen ka­ve­ri­ni kans­sa kan­sa­lais­tie­don kurs­sil­le. Siel­lä on kai­ken­lai­sia ajan­koh­tai­sia ja po­lit­tii­sia jut­tu­ja.

Ke­säl­lä Sal­la Nic­holls viet­tää ai­kaa mu­siik­ki­lei­ril­lä.
– Kuo­ron kans­sa läh­de­tään myös Es­pan­jaan.
– Toi­vot­ta­vas­ti pää­sen myös ka­ve­rei­den kans­sa va­el­ta­maan.
Nic­holls on käy­nyt myös edel­li­si­nä ke­si­nä va­el­ta­mas­sa.

Jo­lan­da Va­ris viet­tää ke­säl­lä ai­kaa ka­li­for­ni­a­lais­ten ys­tä­vien­sä kans­sa.
– Meil­lä on yh­tei­siä tut­tu­ja. Si­ten tu­tus­tut­tiin.
– Hei­dän kans­saan var­maan käym­me Nord­ka­pis­sa, sil­lä he ei­vät ole käy­neet siel­lä.
Va­rik­sen lop­pu­ke­sän suun­ni­tel­mis­sa on men­nä ve­nei­le­mään per­heen­sä kans­sa.

Klas­si­kan opin­to-oh­jaa­jan Mark­ku Uk­ko­sen ke­sään liit­tyy ren­tou­tu­mi­nen ja mök­kei­ly. Myös mu­siik­kia kuul­laan ke­sän ai­ka­na.
– Ilo­vaa­ri eli Ilo­saa­ri­rock. Siel­lä on hy­viä esiin­ty­jiä.
– Jo­kai­seen ke­sään kuu­luu jo­kin mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma, Uk­ko­nen pai­not­taa.

Myös Elsi Mörs­kyn, Klas­si­kan ruot­sin­o­pet­ta­jan kesä­suun­ni­tel­mis­sa on mök­kei­ly.
– Mö­kil­lä on pa­ras­ta se, ett­ei kai­ken tar­vit­se olla niin jus­tiin­sa, Mörs­ky nau­rah­taa.

Gra­moz Per­qu­kun ke­sän vaa­ti­muk­set ovat sel­vät:
– Aion nuk­kua, chil­la­ta ja stres­sa­ta vä­hem­män.
Myös Joo­na­tan Bruun ai­koo nuk­kua pal­jon ke­säl­lä.
– Odo­tan ke­sää hy­vil­lä fii­lik­sil­lä.

Klas­si­kan lii­kun­nan­o­pet­ta­jan Jyr­ki Blo­min ke­sään kuu­luu kei­hään­heit­to.
– Sain lisä­teh­tä­viä kei­hään­hei­ton pa­ris­sa täl­le ke­säl­le, jo­ten tämä kesä ei ole pelk­kää ran­nal­la ma­kaa­mis­ta.

Kesä on mah­ta­vaa ai­kaa ko­keil­la uu­sia asi­oi­ta, sil­lä sil­loin mo­nil­la on enem­män ai­ka­na. Kesä­loma al­kaa pian, jo­ten nyt on aika vii­meis­tel­lä sum­mer buc­ket -lis­tat ja al­kaa to­teut­ta­maan nii­tä!

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018