Piäkirjoetus

Elämä = tarina? / Tuomas Alanen

Ta­ri­noil­la on suu­ri mer­ki­tys elä­mäs­säm­me. Nä­em­me joka päi­vä eri­lai­sia ta­ri­noi­ta, jot­ka ker­to­vat meil­le jo­tain mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Ih­mi­set ker­to­vat omia ko­ke­muk­si­aan ja tun­te­muk­si­aan eri­lais­ten ta­ri­noi­den vä­li­tyk­sel­lä. Mut­ta mie­les­tä­ni me­di­än jo­kai­sen oma elä­mäm­me on yksi suu­ri ta­ri­na, jon­ka pää­hen­ki­löi­tä olem­me me itse. Me kir­joi­tam­me itse sen eri­lai­set kään­teet. Olem­me jo kir­joit­ta­neet omaa ta­ri­naam­me läpi his­to­ri­an. Esi­mer­kik­si Co­lum­bus kir­joit­ti oman ta­ri­nan­sa his­to­ri­an kir­joi­hin pur­jeh­ties­saan Ame­rik­kaan, vaikk­ei vi­ral­li­ses­ti edes ol­lut­kaan sin­ne me­nos­sa.

Näen so­si­aa­li­sen me­di­an yh­te­nä iso­na ta­ri­na­na, jos­sa jo­kai­nen joh­taa omaa pää­roo­li­aan tuot­ta­es­saan omaa ta­ri­naan­sa. Kat­so­es­sa­ni näin jäl­ki­kä­teen kir­joit­ta­mi­a­ni Face­book-päi­vi­tyk­si­ä­ni, huo­maan ja­ka­nee­ni omaa ta­ri­naa­ni muil­le. Sa­mal­la pää­see nä­ke­mään oman ke­hit­ty­mi­sen­sä ta­ri­nan­ker­to­jana. Ai­na­kin omal­la koh­dal­la ta­ri­nan­ker­ron­nas­sa on ta­pah­tu­nut hui­kei­ta harp­pauk­sia eteen­päin. So­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta on muo­tou­tu­nut nyky­päi­vän tapa ja­kaa omaa ta­ri­naa muil­le. En­nen ta­ri­naa ker­rot­tiin to­reil­la ja tu­ruil­la jos­ta siir­ryt­tiin kir­je­kyyh­ky­jen kaut­ta glo­baa­liin vies­tin­vä­lit­tä­mi­seen. Ny­kyi­sin ta­ri­naa on mah­dol­lis­ta ja­kaa kaik­kien maa­il­man ih­mis­ten kans­sa vai­vat­to­mas­ti.

Hy­vät yli­op­pi­laat, te olet­te nyt kir­joit­ta­neet yh­den lu­vun li­sää tei­dän omaan ta­ri­naan­ne. Olet­te saa­neet val­miik­si kol­men vuo­den mit­tai­sen pro­jek­tin, joka on opet­ta­nut teil­le pal­jon. Klas­si­kan hen­ki tu­lee ole­maan tär­keä osa tei­dän ta­ri­naan­ne myös tei­dän jat­ka­es­sa eteen­päin ku­kin seu­raa­vaan jat­ko-opis­ke­lu­paik­kaan­ne. Elä­kää roh­ke­as­ti ja äl­kää pe­lät­kö mah­dol­li­suuk­sia, ei kos­kaan voi tie­tää min­ne ne vie tei­dät!

Olem­me tuo­neet ta­ri­nan­ker­ron­nan huo­maa­mat­tam­me suu­rem­mak­si osak­si elä­määm­me so­si­aa­li­sen me­di­an myö­tä kuin ai­em­min. Olem­me luo­neet omas­ta ta­ri­nas­tam­me ta­va­ra­merk­kim­me. Mei­dät tun­nis­te­taan ta­ri­nas­tam­me. Sii­tä on tul­lut osa mei­tä. Me kir­joi­tam­me ta­ri­naam­me joka het­ki. Me eläm­me omaa ta­ri­naam­me.

Non So­lum - kesä­kuu 201811.4.2018